Θεωρητικό υπόβαθρο: Ως αυτογνωσία ορίζεται η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς υποκειμενικά τις επιδόσεις του σε ένα συγκεκριμένο έργο ή κατάσταση με σχετικά αντικειμενικούς όρους. Η αυτογνωσία αποτελεί μία πολυδιάστατη ικανότητα, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση της επίδοσης σε νοητικά έργα, αλλά μπορεί να συμπεριλάβει και περιπτώσεις σε επίπεδο καθημερινής λειτουργικότητας και ανεξάρτητης διαβίωσης όπως η εργασία και οι οδηγικές ικανότητες. Μέχρι στιγμής, ελάχιστες είναι οι μελέτες οι οποίες εξετάζουν συστηματικά το φαινόμενο τόσο στον κλινικό όσο και στον υγιή πληθυσμό. Επιπλέον, στις ήδη υπάρχουσες μελέτες, η μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι είτε πολύ αδρά είτε ανεπαρκή για την εξέταση των λεπτότερων και ποιοτικότερων χαρακτηριστικών της αυτογνωσίας. Συγκρίσεις με αναφορές από φροντιστές και αδρές κλίμακες εκτίμησης της αυτογνωσίας είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κατά κόρον διαμορφώνοντας επισφαλή συμπεράσματα.Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου για τη μελέτη της αυτοεπίγνωσης σε φυσιολογικό πληθυσμό καθώς και κλινικό πληθυσμό με νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως Ήπια Νοητική έκπτωση (ΗΝΕ), νόσο Alzheimer και νόσο Parkinson. Η ικανότητα αυτό-αξιολόγησης διερευνήθηκε τόσο σε νοητικό επίπεδο (αξιολόγηση επίδοσης σε νευροψυχολογικά τεστ) όσο και σε λειτουργικό επίπεδο (αξιολόγηση επίδοσης της οδήγησης μέσω ενός προσομοιωτή οδήγησης).

Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 58 ασθενείς με Ήπια Νοητική Έκπτωση αμνησιακού τύπου, 30 ασθενείς με νόσο Alzheimer και 30 ασθενείς με νόσο Parkinson. Η διάγνωση της εκάστοτε νόσου βασίστηκε στα καθιερωμένα κλινικά κριτήρια κατόπιν ενδελεχούς κλινικής και παρακλινικής εξέτασης από ομάδα νευρολόγων, νευροψυχιάτρων και νευροψυχολόγων. Παράλληλα, αποκλείστηκε η πιθανότητα τα κλινικά συμπτώματα των ασθενών να βασίζονται σε δευτεροπαθείς αιτίες ή αιτίες διαφορετικές από τις υπό μελέτη νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με μία ευρεία συστοιχία δοκιμασιών που αξιολογούσαν την επεισοδιακή μνήμη, την προσοχή (εστιασμένη και διαιρούμενη), τις επιτελικές λειτουργίες, την ικανότητα οπτικοχωρικής αντίληψης και την ταχύτητα αντίδρασης. Μετά από κάθε νευροψυχολογική δοκιμασία χορηγούνταν η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την αυτό-αξιολόγηση της επίδοσης στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Η κλίμακα αυτή παρότρυνε τον εξεταζόμενο να συγκρίνει τις επιδόσεις του με αυτές ατόμων ίδιας ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου και να συμπληρώσει σε μία κλίμακα από το -100% μέχρι το +100% (με διαβαθμίσεις 10 μονάδων) πόσο καλά πίστευε ότι τα πήγε στη συγκεκριμένη νευροψυχολογική δοκιμασία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ένα πείραμα αξιολόγησης της οδηγικής ικανότητας μέσω ενός προσομοιωτή οδήγησης. Για την εκτίμηση της αυτοεπίγνωσης των συμμετεχόντων ως προς τις επιδόσεις τους στην οδήγηση, μία ανάλογη κλίμακα αυτό-αξιολόγησης χορηγήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πειράματος. Η κλίμακα αυτή κυμαίνονταν πάλι από το -100 στο +100 με διαβαθμίσεις 10 μονάδων και αφορούσε στην εκτίμηση της επίδοσής τους σε σχέση με άλλα άτομα ίδιας ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου στις παρακάτω οδηγικές παραμέτρους: (α) μέση ταχύτητα, (β) απόσταση από προπορευόμενο όχημα, (γ) ταχύτητα αντίδρασης και (δ) διακύμανση θέσης τιμονιού.

Αποτελέσματα:Αυτοεπίγνωση των νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς με ΗΝΕ: Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΗΝΕ παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες να εκτιμήσουν με ακρίβεια την επίδοσή τους, υπερεκτιμώντας τις ικανότητές τους σε όλες τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που αξιολογήθηκαν, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου που φάνηκε ακριβής στην εκτίμησή της στην πλειονότητα των δοκιμασιών. Αυτοεπίγνωση της οδηγικής ικανότητας σε ασθενείς με ΗΝΕ: Τα ευρήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης υποδεικνύουν ότι, σε σχέση με τους υγιείς ηλικιωμένους, οι ασθενείς με ΗΝΕ παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες να εκτιμήσουν με ακρίβεια την επίδοσή τους στον προσομοιωτή. Χρειάζεται ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ενδείξεις από τον περιβάλλοντα χώρο φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικά στο επίπεδο της αυτοεπίγνωσης που παρουσιάστηκε από τους οδηγούς με ΗΝΕ σχετικά με την επίδοσή τους. Αυτοεπίγνωση των νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς με νόσο Alzheimer: Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς με νόσο Alzheimer υπερεκτίμησαν σημαντικά τις επιδόσεις τους σε όλες τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που εξετάστηκαν παρουσιάζοντας σημαντικές δυσκολίες αυτό-αξιολόγησης σε όλους τους νοητικούς τομείς. Αυτοεπίγνωση της οδηγικής ικανότητας σε ασθενείς με νόσο Alzheimer: Σύμφωνα με τα ευρήματα τις συγκεκριμένης ανάλυσης, εντοπίστηκε ένας σημαντικός αριθμός διαφορών κατά την υποκειμενική εκτίμηση της οδηγικής επίδοσης και κυρίως στο αστικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με νόσο Alzheimer παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ υποκειμενικής και αντικειμενικής επίδοσης στην εκτίμηση της μέσης ταχύτητας και της διακύμανσης θέσης τιμονιού στο αστικό περιβάλλον ενώ υπερεκτίμησαν σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης σε αναπάντεχα συμβάντα τόσο στο αστικό όσο και στο υπεραστικό περιβάλλον. Αυτοεπίγνωση των νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς με νόσο Parkinson: Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης έδειξαν ότι οι ασθενείς με νόσο Parkinson παρουσίασαν ελλειμματική αυτοεπίγνωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου σε όλες τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που αξιολογήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με νόσο Parkinson υπερεκτίμησαν σημαντικά την επίδοσή τους σε όλους τους νοητικούς τομείς ενώ η ομάδα ελέγχου, παρόλο που ήταν ακριβής στις εκτιμήσεις της, έδειξε ποιοτικά την τάση να υποτιμά τις επιδόσεις της. Αυτοεπίγνωση της οδηγικής ικανότητας σε ασθενείς με νόσο Parkinson: Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας ανάλυσης, οι ασθενείς με νόσο Parkinson παρουσίασαν σημαντικές δυσκολίες στην εκτίμηση της οδηγικής τους επίδοσης, με τη δυσκολία αυτή να είναι σαφώς εντονότερη στο υπεραστικό περιβάλλον, όπου και φάνηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ υποκειμενικής και αντικειμενικής επίδοσης σε όλες τις μεταβλητές που εξετάστηκαν. Από την άλλη πλευρά, στο αστικό περιβάλλον, παρουσίασαν σημαντικές δυσκολίες ως προς την εκτίμηση της οδηγικής τους συμπεριφοράς μόνο στον δείκτη χρόνου αντίδρασης, όπου και υπερεκτίμησαν σημαντικά την επίδοσή τους.

Συμπερασματικά: Συνοψίζοντας, η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην μελέτη της λειτουργίας της αυτοεπίγνωσης με έναν πολύπλευρο και σφαιρικό τρόπο, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των έως τώρα ερευνών. Παράλληλα, έγινε μία σημαντική προσπάθεια ώστε να προσεγγιστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά η πολύπλοκη φύση της διεργασίας αυτής έτσι ώστε τα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματά της στα πλαίσια της εφαρμοσμένης κλινικής πράξης. Τα έως τώρα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η διαταραχή της αυτοεπίγνωσης φαίνεται να ξεκινά ήδη από τα πρώτα στάδια της νοητικής έκπτωσης, τόσο σε νοητικούς όσο και σε λειτουργικούς τομείς. Ωστόσο, φαίνεται ότι η παροχή ανατροφοδότησης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα αυτό-αξιολόγησης στις συγκεκριμένες κλινικές ομάδες υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη για τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης προκειμένου να ενισχυθεί η αυτοεπίγνωση στους ασθενείς αυτούς και συνακόλουθα να προσφέρει τη δυνατότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Φραγκιαδάκη, Σ., Π.
 • Εκδότης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Κλινική Β' Πανεπιστημιακή Νευρολογική
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 1970
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Πρόλογος: Η ποιότητα ζωής (QOL) αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ο κύριος στόχος στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αν και οι μελέτες σχετικά με την Ποιότητα Ζωής αυξήθηκαν δραματικά τα τελευταία χρόνια, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει παράγοντες πρόβλεψης της Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές των φροντιστών. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν παράγοντες ασθενών και φροντιστών και η σχέση τους με την Ποιότητα Ζωής .

ΜΕΘΟΔΟΙ:
Πρόκειται για συγχρονική μελέτη σε 161 ζευγάρια ασθενών με άνοια και των κύριων φροντιστών τους που διέμεναν στην κοινότητα . Η ΠΖ  μετρήθηκε με την κλίμακα ADRQL, ένα εξειδικευμένο εργαλείο μέτρησης της Ποιότητας Ζωής στην άνοια. Οι δημογραφικοί παράγοντες συλλέχθηκαν καιτα  αξιολογήθηκαν κλινικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας σταθμισμένες κλίμακες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις πολλά χαρακτηριστικά ασθενών και φροντιστών σχετίστηκαν με την ΠΖ των ασθενών. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες επιδείνωσης της ΠΖ των ασθενών ήταν οι διαταραχές συμπεριφοράς και τα καταθλιπτικά συμπτώματα των ασθενών με άνοια, η εξάρτηση σε βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, η φτωχή γνωστική λειτουργία και η χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων, η επιβάρυνση του φροντιστή, και το να μην είναι ο φροντιστής  ενήλικο τέκνο. Οι παράγοτες αυτοί εξήγησαν το 59,8% της συνολικής διακαύμανσης της Ποιότητας Ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Το QOL για ένα άτομο με άνοια είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που σχετίζεται με διάφορους παράγοντες ασθενούς και φροντιστή. Οι προσπάθειες βελτίωσης της QOL των ασθενών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές. Η μέτρηση της QOL θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, όταν είναι δυνατόν, ως τυποποιημένο εργαλείο μέτρησης, στην καθημερινή κλινική πράξη άνοιας.

Περισσότερα Στοιχεία

Η έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών στην τρίτη ηλικία είναι υψίστης σημασίας και βασίζεται κυρίως στην ενεργοποίηση τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Τα κυριότερα πορίσματα είναι τα κάτωθι:  (1) Προτείνεται η χρήση σύντομων και έγκυρων εργαλείων για την ανίχνευση γνωστικών διαταραχών (2) Ο συνδυασμός πληροφόρησης από τους ασθενείς και τους φροντιστές τους είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για τη διάγνωση (3) Η έγκαιρη ανίχνευση των διαταραχών οδηγεί ως επί το πλείστο σε αποδοτικότερη θεραπεία, και (4) Σύγχρονα δεδομένα υποστηρίζουν πως ο συνδυασμός φαρμακευτικής παρέμβασης με παράλληλες παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής μπορεί να καθυστερήσει και να μειώσει την πιθανότητα έκπτωσης της νοητικής λειτουργείας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Morley JE, Morris JC, Borson S et al.
 • Εκδότης Journal of the American Medical Directors Association
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης J Am Med Dir Assoc. 2015 Sep 1;16(9):731-9
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 19:53

Alzheimer και φυσική δραστηριότητα.

Μελετάται η σχέση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της βελτίωσης πνευματικής ικανότητας, άρα συνεπακόλουθα μείωσης των συμπτωμάτων του Alzheimer, κυρίως για τους φορείς του γονιδίου e4 Etnier.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Λουμιώτη, Π., Τούτσης, Α.
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Μελετάται το θέμα της άνοιας τύπου Alzheimer και εφαρμόζονται τεχνικές γραμμικής παλινδρόμησης στη μελέτη του Mini Mental State Examination (MMSE), το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή κλινική ρουτίνα, για την αξιολόγηση των ασθενών με άνοια. Αναλύεται η άνοια από ιατρική σκοπιά και παρουσιάζονται μία σύντομη ιστορική αναδρομή της νόσου, επιδημιολογικά στοιχεία, η κλινική εικόνα, η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση, η παθολογική ανατομία, η παθογένεια και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Παράλληλα, συγκρίνεται η σχέση του score στο MMSE με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, η υπέρταση, ο διαβήτης, η χοληστερόλη, η κατάθλιψη και η οικογενειακή κατάσταση.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Τσαντούλης, Η.
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2014
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία παρατηρείται µία αµφιθυµική στάση γύρω από τον ηλικιωµένο γενικά. Έχουµε την τάση να τους φροντίζουµε και να τους προστατεύουµε θεωρώντας το αντίθετο ως αβάσταχτη κοινωνική µοµφή. Ταυτόχρονα µέσα µας ενυπάρχει ένα αίσθηµα γεροαπόρριψης. Μια γεροντοφοβία που οφείλεται όπως πιστεύουν πολλοί
επιστήµονες στο φόβο απέναντι στο θάνατο και το γεγονός ότι ο ηλικιωµένος αντιπροσωπεύει τη θνησιµότητα. Υπάρχουν επίσης, σαφείς ενδείξεις ότι η αµφιθυµία αυτή οφείλεται και στα βάρη και τις ευθύνες που φέρει η συγκατοίκηση ηλικιωµένου και οικογένειας ειδικά όταν ο ηλικιωµένος έχει προβλήµατα µε την υγεία του.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ∆αβράδου Ε., Σαβουϊδάκης Ι., Σαρρής Α.
 • Εκδότης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Στόχος ο έλεγχος του επιπέδου γνώσεων κατά την προοδευτική εξέλιξη των φοιτητών απο το 1ο έως το 4ο έτος, η αποτύπωση της ποικιλομορφίας απόψεων των φοιτητών νοσηλευτικής, ανάλογα με το έτος σπουδών τους και η εξέταση της πιθανής αρνητικής στάσης των φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στους ασθενείς που πάσχουν από την νόσο Alzheimer.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Κουμέντσιου, Χ.
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Σκοπός ο εντοπισµός διατροφικών σχέσεων µε τη νόσο Alzheimer, βάσει πρόσφατης βιβλιογραφίας, σε µία προσπάθεια συγκέντρωσης διαιτητικών συστάσεων για τους πάσχοντες από τη νόσο. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια διαµόρφωσης ενός χρήσιµου φυλλαδίου ενηµέρωσης προς τους πάσχοντες µε Alzheimer, ενηµερώνοντας για τη συµβολή της διατροφής στην εξέλιξη της νόσου τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Επιτρόπου, Ά.
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Απριλίου 2014
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 21:56

Νόσος του Alzheimer.

Ορισμός της νόσου. Πληθυσμιακά στατιστικά στοιχεία. Ιστορικά στοιχεία. Κύρια συμπτωματολογικά χαρακτηριστικά. Σχέση με τις μνημονικές λειτουργίες. Διαγνωστικά στοιχεία. Υποθέσεις αιτιολογίας. Παρούσα αντιμετώπιση. Τρέχουσες αντιλήψεις στην αντιμετώπιση και μελλοντικές κατευθύνσεις.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Παπαθεοδωρόπουλος, Κ.
 • Εκδότης Εκδόσεις Κάλλιπος
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Κεφάλαιο Βιβλίου
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Παπαθεοδωρόπουλος, Κ. 2015. Έννοιες στην επιστήμη της μνήμης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 27.
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 17:06

Νόσος Alzheimer & νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

Σκοπός η διερεύνηση της Νόσου Alzheimer, η κατανόησή της καθώς και η ανάδειξη των Νοσηλευτικών Παρεμβάσεων για την καλύτερη εφαρμογή τους και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Πατήθρας, Κ.Χ.
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές
Σελίδα 1 από 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.