Το σύστημα υγείας κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στον σχεδιασμό υπηρεσιών
και υποστήριξης προς τα άτομα που πάσχουν από άνοια, όμως δεν μπορεί να οργανώσει
κοινωνικές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του στίγματος και για την κατανόηση της άνοιας
στην κοινότητα με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε ασθενείς όσο και σε φροντιστές. Oι «Φιλικές Κοινότητες προς την άνοια» είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για
την άνοια (EU Act on Dementia) με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής
των ασθενών με άνοια. Σε μια «Κοινότητα Φιλική προς την άνοια οι ασθενείς δεν θα είναι αποκλεισμένοι και θα έχουν τον σεβασμό από τους συμπολίτες τους. Οι πολίτες, οι δημόσιοι οργανισμοί και οι
επιχειρήσεις θα συνεργάζονται προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για να συμμετέχουν οι ασθενείς
και οι φροντιστές στη κοινότητα». Οι Φιλικές Κοινότητες περιλαμβάνουν τέσσερα πεδία: το περιβάλλον, τους πολίτες, τα δίκτυα και τους πόρους. Τα παραπάνω πεδία, εφαρμόζονται πιλοτικά στην Eλλάδα. (Δήμοι Αθηνών, Βύρωνα, και Βριλησσίων), στη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να διαμορφωθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία Φιλικών Κοινοτήτων για την άνοια στη ΕΕ
προάγοντας τη συνεργασία και τη διασύνδεση των φορέων (κράτους, δήμων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, επιχειρήσεων κ.ά.) με τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κοινής Δράσης πρoς την άνοια είναι η ανάπτυξη συμμαχιών στην κοινότητα με
δράσεις στους Δήμους που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, στη δικτύωση και
διασύνδεση οργανισμών και στην εκπαίδευση των κατοίκων στην κατανόηση της άνοιας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Α. Πολίτης, Α. Μούγιας, Ι. Πετρούλια, Ι. Σμυρνή, Ι. Τούντας, Δ. Πλουμπίδης, Μ. Μαντζώρου, Ε. Κούκια, D. Kiosses, Χ. Παπαγεωργίου
 • Εκδότης Journal published by the Hellenic Psychiatric Association
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Ιανουαρίου 2020
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Ψυχιατρική 2020, 31:82–90
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ στίγματος και εξουθένωσης νοσηλευτών και μη πτυχιούχων επαγγελματιών φροντιστών ηλικιωμένων με άνοια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Υπόβαθρο: Η έρευνα στο στίγμα γύρω από την άνοια σε επαγγελματίες υγείας καθώς και η σχέση της με την ευεξία τους έχει σοβαρές ελλείψεις.
Μεθοδολογία: Αυτή η συγχρονική μελέτη περιελάμβανε ένα δείγμα ευκολίας  171 νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών φροντιστών σε 16 ελληνικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εξουθένωσης Maslah Burnout Inventory (ΜΒΙ) καθώς και το ερωτηματολόγιο Στίγματος οικογένειας στην νόσο  Alzheimer Family Stigma in Alzheimer's Disease Scale (FS-ADS). H πολυμεταβλητή ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να βρεθούν συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών με το στίγμα και την εξουθένωση των επαγγελματιών φροντιστών.
Αποτελέσματα: Γνωστικοί, συναισθηματικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες των τριών διαστάσεων του στίγματος βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητοι προδιαθεσικοί παράγοντες των διαστάσεων της εξουθένωσης πράγμα το οποίο υποδεικνύει οτι το στίγμα των νοσηλευτών συμβάλλει στην εξουθένωση που βιώνουν.
Συμπέρασμα:  Η εκπαιδευτική προετοιμασία των γηριατρικών νοσηλευτών θα πρέπει να τους παρέχει την επιλογή να δουν την άνοια σαν ένα φυσιολογικό στάδιο της ζωής καθώς η μείωση του στίγματος μπορεί να συμβάλει στην μείωση και διαχείριση της εξουθένωσης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Mantzorou, Μ., Economou, Μ., Kalokerinou, Α., Sourtzi, P., Zyga, S., Politis, A., Koukia, E.
 • Εκδότης John Wiley and sons Ltd
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Journal of Nursing Management, 28, 615-624
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI DOI: 10.1111/jonm.12964
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 14:50

Το στίγμα στην άνοια

Εισαγωγή: Η φτωχή κατανόηση της άνοιας οδηγεί σε λανθασμένες αντιλήψεις, οι οποίες δημιουργούν το στίγμα που περιβάλλει τη νόσο. Ο ορισμός του στίγματος και ο ρόλος που παίζει στον καθορισμό της εμπειρίας των ατόμων με άνοια είναι καλά τεκμηριωμένος στη βιβλιογραφία
Μέθοδοι: Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης έγινε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων σε βάσεις δεδομένων όπως η Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus, PubMed, Heal link και Google scholar με επικέντρωση σε άρθρα της τελευταίας δεκαετίας.
Αποτελέσματα: Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αποδεικτικών στοιχείων υποστηρίζει την ύπαρξη επίγνωσης στα άτομα με άνοια, η οποία παραμένει για μακρό διάστημα της νόσου και μπορεί να τα καταστήσει ιδιαίτερα επιρρεπή στις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος, το οποίο βρέθηκε πως διακρίνεται σε αυτοστιγματισμό, στίγμα της οικογένειας, κοινωνικό στίγμα και δομικό στίγμα. Έρευνες επίσης αναδεικνύουν την ύπαρξη στίγματος στους επαγγελματίες υγείας με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.
Συζήτηση: Για να μειωθεί το στίγμα στην άνοια είναι σημαντικό να γίνουν βήματα προόδου στην εκπαίδευση και στην έρευνα καθώς και καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη  κατανόηση της νόσου. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές και δημόσιες καμπάνιες όπου θα συμμετέχουν και τα ίδια τα άτομα με άνοια, και οι οποίες θα υποστηρίξουν μία αλλαγή προς την αποδοχή και την ενσωμάτωση των ατόμων που έχουν επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη νόσο.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μαντζώρου, Μ., Καλοκαιρινού, Α., Οικονόμου Μ., Κούκια Ε.
 • Εκδότης Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λάρισας
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας,τόμος 9,τεύχος 4, 141-155
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης
Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017 19:43

Νόσος Alzheimer και το κοινωνικό στίγμα.

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της κοινωνικής προκατάληψης που βιώνουν οι ασθενείς με άνοια και των γνώσεων δείγματος γενικού πληθυσμού για τη νόσο.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Φουντούκη, Α., Τούλης,Σ., Νούσι, Α., Κοσμίδης, Δ., Θεοφανίδης, Δ.
 • Εκδότης Το Βήμα του Ασκληπιού, Τριμηνιαίο επιστημονικό, ηλεκτρονικό περιοδικό του τμήματος Νοσηλευτικής Α'
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Απριλίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης 11ος Τόμος, 2ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.