Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ στίγματος και εξουθένωσης νοσηλευτών και μη πτυχιούχων επαγγελματιών φροντιστών ηλικιωμένων με άνοια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Υπόβαθρο: Η έρευνα στο στίγμα γύρω από την άνοια σε επαγγελματίες υγείας καθώς και η σχέση της με την ευεξία τους έχει σοβαρές ελλείψεις.
Μεθοδολογία: Αυτή η συγχρονική μελέτη περιελάμβανε ένα δείγμα ευκολίας  171 νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών φροντιστών σε 16 ελληνικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εξουθένωσης Maslah Burnout Inventory (ΜΒΙ) καθώς και το ερωτηματολόγιο Στίγματος οικογένειας στην νόσο  Alzheimer Family Stigma in Alzheimer's Disease Scale (FS-ADS). H πολυμεταβλητή ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να βρεθούν συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών με το στίγμα και την εξουθένωση των επαγγελματιών φροντιστών.
Αποτελέσματα: Γνωστικοί, συναισθηματικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες των τριών διαστάσεων του στίγματος βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητοι προδιαθεσικοί παράγοντες των διαστάσεων της εξουθένωσης πράγμα το οποίο υποδεικνύει οτι το στίγμα των νοσηλευτών συμβάλλει στην εξουθένωση που βιώνουν.
Συμπέρασμα:  Η εκπαιδευτική προετοιμασία των γηριατρικών νοσηλευτών θα πρέπει να τους παρέχει την επιλογή να δουν την άνοια σαν ένα φυσιολογικό στάδιο της ζωής καθώς η μείωση του στίγματος μπορεί να συμβάλει στην μείωση και διαχείριση της εξουθένωσης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Mantzorou, Μ., Economou, Μ., Kalokerinou, Α., Sourtzi, P., Zyga, S., Politis, A., Koukia, E.
 • Εκδότης John Wiley and sons Ltd
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Journal of Nursing Management, 28, 615-624
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI DOI: 10.1111/jonm.12964
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Μελετώνται οι αντιλήψεις των νέων ατόμων για τη νόσο Alzheimer.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μαυροβουνιώτη, Θ., Χαμηλοθώρη, Μ.
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η εργασία αυτή στις στάσεις και στις αντιλήψεις απέναντι στην άνοια. Πιο συγκεκριµένα, μελετούνται σε δύο µεγάλους Νοµούς της Ελλάδας, του Ηρακλείου και των Σερρών, οι στάσεις για την Τρίτη ηλικία και τα συναισθήµατα για την άνοια Ελλήνων και μεταναστών.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Βουκελάτου, Σ., Πιπερτζή, Μ.
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στις γνώσεις και στάσεις των φοιτητών νοσηλευτικής σε σχέση με τους ηλικιωμένους. 227 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι νοσηλευτικής στο πανεπιστήμιο και 191 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι στο ΤΕΙ συμπλήρωσαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία, την Κλίμακα στάσεων απέναντι στους ηλικιωμένους του Kogan και το Facts on Aging Quiz I του Palmore. Οι στάσεις των τελειοφοίτων βρέθηκαν θετικότερες έναντι των πρωτοετών και στα δύο προγράμματα σπουδών. Η γνώση βρέθηκε υψηλότερη στους τελειοφοίτους μόνο ως προς τη σωματική υγεία. Η ηλικία και το γυναικείο φύλο βρέθηκαν να επηρεάζουν θετικά τόσο τις γνώσεις όσο και τις στάσεις. Παρ’ όλα τα θετικά ευρήματα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να ανανεωθούν ώστε να προετοιμάζουν κατάλληλα τους μελλοντικούς νοσηλευτές ώστε να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας στο συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C
 • Εκδότης Nurse Education Today
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Αυγούστου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Nurse Educ Today. 2009 Aug;29(6):617-22
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI doi: 10.1016/j.nedt.2009.01.011
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Ο σκοπός της εργασίας ήταν να σταθμίσει σε Ελληνικό πληθυσμό την Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου του Kogan «Κλίμακα των Ηλικιωμένων». Η εργασία αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της πρώτης συγγραφέως. Η μελέτη σχεδιάστηκε ως συγχρονική και το δείγμα απετέλεσαν 390 φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και σπουδαστές της Νοσηλευτικής Β’ του ΤΕΙ Αθήνας. Το ερωτηματολόγιο του Kogan μεταφράστηκε στα ελληνικά σύμφωνα με τις οδηγίες του συγγραφέα και δόθηκε στους φοιτητές για συμπλήρωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλό συντελεστή αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) ίσον με 0,73 για τη θετική υποκλίμακα και 0,65 για τη θετική, αποτελέσματα ανάλογα με δημοσιευμένα διεθνώς. Η ανάλυση παραγόντων (έξι παράγοντες) εξήγησε το 41,5% της μεταβλητότητας. Η κλίμακα βρέθηκε επίσης να διαχωρίζει μεταξύ πρωτοετών και τελειοφοίτων φοιτητών ως προς την επίδραση της εκπαίδευσής τους στις στάσεις τους προς τους ηλικιωμένους. Ή Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου του Kogan επομένως βρέθηκε κατάλληλο για χρήση του στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A & Lemonidou C
 • Εκδότης Journal of Clinical Nursing,
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Μαΐου 2005
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Journal of Clinical Nursing 14, 1241–1247
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος και η στάση των νοσηλευτών που εργάζονται σε ΚΑΠΗ ως προς την αγωγή και προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων και να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πρακτικές τους.
Μέθοδος: Η μελέτη σχεδιάστηκε ως πιλοτική, περιγραφική με χαρακτήρα επισκόπησης και συγχρονικό σχεδιασμό. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από παρόμοια μελέτη για κοινοτικούς νοσηλευτές στην Αγγλία και έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί και στην Ελλάδα σε πληθυσμό σχολικών νοσηλευτών. Το δείγμα της μελέτης ήταν ευκολίας και συμπεριέλαβε 33 νοσηλευτές εργαζόμενους σε ΚΑΠΗ της Αττικής. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν περιγραφική στατιστική και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.
Αποτελέσματα: Αν και οι κοινοτικοί νοσηλευτές που εργάζονται σε ΚΑΠΗ εμφάνισαν πολύ θετική στάση ως προς την αγωγή και την προαγωγή της υγείας, γεγονός που δείχνει ότι την αναγνωρίζουν ως συστατικό της εργασίας τους, το γεγονός ότι βασίζουν το σχεδιασμό στις υπάρχουσες οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες δείχνει ότι σε περίπτωση απουσίας αυτών μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό θα συμμετείχε στο σχεδιασμό. Επιπλέον, το γεγονός ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι σπάνια παρέχονται ευκαιρίες για να επηρεάσουν πολιτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων, δημιουργεί εμπόδια και έλλειψη αυτονομίας στο έργο τους.
Συμπέρασμα: Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε ΚΑΠΗ θεωρούν ότι η προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων είναι σημαντικό μέρος του ρόλου τους, όμως δεν  εκμεταλλεύονται επαρκώς την αυτονομία που τους παρέχει η εργασία τους στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε να την αναπτύξουν προς όφελος των μελών των ΚΑΠΗ.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Σαρλά E, Σουρτζή Π
 • Εκδότης Νοσηλεία και Έρευνα, Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Μαΐου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης 36, 166-179
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Ποιοτική μελέτη για τις διακρίσεις και ηθικά θέματα σχετικά με την φροντίδα ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο στην Ελλάδα σήμερα. Απόψεις και στάσεις 12 νοσηλευτών που εργάζονται με ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Μέσος όρος ηλικίας συμμετεχόντων ήταν τα 31 έτη και ετών επαγγελματικής εμπειρίας τα 10 έτη. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη συναίνεση των συμμετεχόντων, απομαγνητοφωνήθηκαν και έγινε ανάλυση περιεχομένου. Θέματα που θίκτηκαν κατ'επανάληψη από τους συμμετέχοντες ήταν η σχέση της ηλικίας με το εγκεφαλικό, θέματα σχετικά με την πολιτική εισαγωγών κα.Σε μεμονωμένες συνεντεύξεις θίκτηκαν θέματα όπως προτίμηση για συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών, τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς ως θετικός ή αρνητικός παράγοντας και προκλήσεις σχετικά με κριτήρια που σχετίζονται με την ηλικία για τη θεραπεία. Εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με διακριτική μεταχείριση των ασθενών με βάση την ηλικία τους, κυρίως σχετικά με τη νοσηλεία τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Theofanidis D
 • Εκδότης Elsevier, Society for Vascular Nursing,
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης A qualitative study on discrimination and ethical implications in stroke care in contemporary Greece. J Vasc Nurs. 2015 Dec;33(4):138-42.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1016/j.jvn.2015.05.040
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.