Η μελέτη αυτή διερευνά τις εκπαιδευτικές διαφορές μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων από 10 ευρωπαϊκές χώρες (οχι Ελλάδα) σε επίπεδο χώρας και φύλου. Εξετάζουμε τις ανισότητες τόσο στις απόλυτες (διαφορές επικινδυνότητας) όσο και στις σχετικές (αναλογίες εξισώσεων) και στα διμερή και πολυπαραγοντικά μοντέλα. Χρησιμοποιούμε συγχρονικά, εθνικά αντιπροσωπευτικά δεδομένα από τις γενιές και έρευνα για το φύλο. Η ανάλυση περιλαμβάνει 27.331 Ευρωπαίους ηλικίας 60-80 ετών. Η κατάθλιψη μετράται με μια έκδοση επτά στοιχείων της κλίμακας κατάθλιψης του Κέντρου Επιδημιολογικών Μελετών. Τα ευρήματα δείχνουν σημαντική ετερογένεια μεταξύ των χωρών στη διάρκεια της κατάθλιψης. Μια βαθμίδα Ανατολής-Δύσης είναι εμφανής, με ποσοστά κατάθλιψης έως και τρεις φορές υψηλότερα στην Ανατολική Ευρώπη από ό, τι στις σκανδιναβικές χώρες. Οι τιμές είναι περίπου διπλάσιες μεταξύ των γυναικών από ό, τι οι άνδρες σε όλες τις χώρες. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν αξιοσημείωτα απόλυτα εκπαιδευτικά κενά στην κατάθλιψη σε όλες τις χώρες, όμως τα κενά είναι μεγαλύτερα στα ασθενέστερα κράτη πρόνοιας. Αυτό το πρότυπο είναι λιγότερο έντονο για τις σχετικές ανισότητες, ειδικά για τις γυναίκες. Ορισμένες χώρες παρατηρούν παρόμοιες σχετικές ανισότητες αλλά εξαιρετικά διαφορετικές απόλυτες ανισότητες. Υποστηρίζουμε ότι οι απόλυτες διαφορές είναι πιο σημαντικές για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής. Οι βαθμίδες της εκπαίδευσης κατά την κατάθλιψη διαμεσολαβούνται έντονα από τις ατομικές μεταβλητές υγείας και χρηματοδότησης. Η κοινωνικοοικονομική διαφοροποίηση στην κατάθλιψη κατά το τέλος της ζωής είναι μεγαλύτερη στις χώρες με φτωχότερα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και πρόνοιας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Hansen T., Slagsvold B., Veenstra M.
 • Εκδότης Springer-Verlag Berlin Heidelberg
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Eur J Ageing
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI DOI 10.1007/s10433-017-0421-8
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα οι ηλικιωμένοι αριθμούν το 20% του πληθυσμού, ενώ ο αριθμός όσων ζουν μόνοι αυξάνεται συνεχώς. Με την αύξηση αυτή εμφανίζεται η ανάγκη για την προώθηση υγιούς γήρανσης, της οποίας σημαντικές προϋποθέσεις είναι η καλή υγεία και η αυτονομία. Ταυτόχρονα η οικογένεια ως δομή αλλάζει και τα μέλη της οικογένειας που εμπλέκονταν στη φροντίδα δεν έχουν πλέον τον ίδιο ρόλο, ενώ οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι ίσως έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τη δημιουργία καταλληλότερων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ του υποστηρικτικού περιβάλλοντος και της υγείας και ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η σύγκριση του επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανάλογα με το αν ζουν μόνοι ή με την οικογένειά τους.Υλικό-Μέθοδος: Ο τύπος της μελέτης που επιλέχτηκε ήταν περιγραφικός με χαρακτήρα επισκόπησης και συγχρονικό σχεδιασμό. Το δείγμα της μελέτης ήταν δείγμα ευκολίας και συμπεριλήφθηκαν ηλικιωμένοι που διαβιούν στην κοινότητα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και προσεγγίστηκαν στα ΚΑΠΗ των εκάστοτε δήμων. Τα βασικά κριτήρια εισαγωγής του δείγματος ήταν οι ηλικιωμένοι να είναι περίπου σε ίδια αναλογία φύλου και να μην έχουν περιορισμούς στις γνωστικές λειτουργίες. Επίσης αποκλείονταν τα άτομα που είχαν λειτουργική ανικανότητα και εξαρτημένη διαβίωση. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε μέσω συνέντευξης από την ερευνήτρια. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά δεδομένα, ερωτήσεις για το δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης των ηλικιωμένων και ερωτήσεις σε σχέση με την υγεία και τα προβλήματα υγείας όπως τα ανέφεραν οι ίδιοι καθώς και για τη συχνότητα χρήσης υπηρεσιών υγείας. Στη δεύτερη ενότητα συμπεριλήφθηκε το ερωτηματολόγιο για τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ΕQ-5D, στην τρίτη ενότητα η πολυδιάστατη κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης MSPSS και τέλος, η κλίμακα Barthelγια την εκτίμηση της αυτοφροντίδας. Τα ερωτηματολόγια είχαν ικανοποιητικό δείκτη αξιοπιστίας. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 22.0. Για όλες τις συσχετίσεις ή συγκρίσεις το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του ελέγχου της υπόθεσης ορίστηκε μικρότερο ή ίσο του 0,05. Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών. Οι απόλυτες (N) και οι σχετικές (%) συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών. Για τη διμεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικές δοκιμασίες, ενώ για τη συσχέτιση των κλιμάκων μεταξύ τους ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r). Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (linearregressionanalysis) χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται με τις διάφορες κλίμακες από την οποία προέκυψε ο συντελεστής εξάρτησης (β) και το τυπικό σφάλμα.Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό (61,4%) των ηλικιωμένων ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία τα 75,2 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν είτε παντρεμένοι (46,3%), είτε χήροι (43,9). Οι μισοί ηλικιωμένοι (40,6%), ήταν απόφοιτοι δημοτικού. Σχεδόν το σύνολο των ηλικιωμένων ανέφερε πως είχε οικονομική αυτοδυναμία (94,5%). Σχεδόν οι μισοί ηλικιωμένοι (43%) ζούσαν με την οικογένειά τους, ενώ αρκετοί ήταν κι αυτοί που ζούσαν μόνοι τους (37,6%). Από εκείνους που διαβιούν μόνιμα στην Αθήνα τουλάχιστον οι μισοί (51,6%), μένουν με τα παιδιά τους. Όταν οι ηλικιωμένοι ρωτήθηκαν για να συγκρίνουν την υγεία τους με τους συνομήλικους τους, οι μισοί σχεδόν ανέφεραν ότι έχουν καλύτερο επίπεδο υγείας. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα στην κινητικότητα, στην αυτοεξυπηρέτηση η πλειοψηφία (86,9%) δεν ανέφερε κανένα πρόβλημα, όπως και στην εκτέλεση συνηθισμένων δραστηριοτήτων (76,9%). Στον τομέα του πόνου και της δυσφορίας οι μισοί ηλικιωμένοι ανέφεραν ότι είχαν μερικά προβλήματα και στον τομέα του άγχους και της θλίψης το 43% είχε μερικά προβλήματα και το 40% πολλά. Στην κλίμακα VAS, βρέθηκε ότι οι ηλικιωμένοι αξιολόγησαν την υγεία τους ως μέτρια. Η μέση τιμή της κλίμακας για την αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη ήταν 61,4, ενώ υψηλότερες ήταν για την υποστήριξη από σημαντικούς άλλους και την οικογένεια, ενώ χαμηλότερη ήταν από τους φίλους. Στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη σχέση με την κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης αναδείχθηκε πως έχουν το φύλο, η ύπαρξη τέκνων, οι έγγαμοι, η πρόσφατη επίσκεψη, οι πολύ καλές ή καλές σχέσεις με τους γείτονες, η καλή ακοή και όραση και η κατάσταση της υγείας. Στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη σχέση με την κλίμακα EQ5D αναδείχθηκε πως έχουν το φύλο, το αν ζουν μόνοι, η μόνιμη διαμονή στην Αθήνα, η πρόσφατη ή σχετικά πρόσφατη επίσκεψη, η παροχή βοήθειας στην ανατροφή εγγονιών, κλπ, η συμμετοχή σε συλλόγους, η ύπαρξη χρόνιου προβλήματος υγείας, η λήψη τουλάχιστον τριών φαρμάκων και η κοινωνική υποστήριξη από σημαντικά άλλα πρόσωπα. Στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη σχέση με το δείκτη EQ-VAS αναδείχθηκε πως έχουν η συνταξιοδότηση, οι σχέσεις με τους γείτονες, η ίδια ή καλύτερη υγεία συγκριτικά με τους συνομήλικους τους, το χρόνιο πρόβλημα υγείας οι δυσκολίες στη μάσηση, η λήψη φαρμάκων και η κοινωνική υποστήριξη από φίλους.Συμπεράσματα: Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων επηρεάζεται από την κατάσταση της υγείας τους, αλλά και από την κοινωνική υποστήριξη που δέχονται οι ηλικιωμένοι. Η επαφή τους με την οικογένεια, τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν και τις υπόλοιπες επαφές τους μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο της αυτοφροντίδα τους, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική τους υποστήριξη παρά τα προβλήματα υγείας. Η παρούσα μελέτη έδειξε τη σχέση μεταξύ της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής και κοινωνικής υποστήριξης των ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας για τους ηλικιωμένους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ευσταθία Σαρλά
 • Εκδότης Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, διατριβές, έρευνες

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση εξετάζει εάν η κοινωνική υποστήριξη που αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι από διάφορες ομάδες κοινωνικής υποστήριξης στη ζωή τους σχετίζεται ή επηρεάζει την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αναζητήθηκαν ερευνητικές μελέτες στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Cochrane με τις λέξεις-κλειδιά «κοινωνική υποστήριξη», «αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη», «σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής», «ηλικιωμένοι» σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «και». Για την επιλογή των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού. Όλες οι μελέτες που αναφέρονταν στην κοινωνική υποστήριξη και υγεία-ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση. Για την αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας των μελετών χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Joanna Briggs Institute’s.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 22 μελέτες. Η κοινωνική υποστήριξη και η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής μετρήθηκαν με τη χρήση διαφόρων εργαλείων για τη μέτρηση της κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας. Στην πλειοψηφία των μελετών, η κοινωνική υποστήριξη επηρεάζει θετικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό όλες τις διαστάσεις της υγείας και ποιότητας ζωής. Σε κάποιες μελέτες η κοινωνική υποστήριξη έχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την υγεία, ανεξάρτητα από το είδος του κοινωνικού δικτύου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαφορετικοί τύποι κοινωνικών σχέσεων επηρεάζουν διαφορετικά τη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων. Μια εκτεταμένη  κοινωνική υποστήριξη, η οποία επεκτείνεται πέρα από την οικογένεια,
είναι ένας βασικός παράγοντας για καλύτερη συνολική υγεία μεταξύ των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Σαρλά Ε, Λαμπρινού Α, Καλοκαιρινού Α, Σουρτζή Π
 • Εκδότης Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Νοσηλεία και Έρευνα, 46, 224-239
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 14:06

Το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα

Δείκτες συμμετοχής και κοινωνικής εμπιστοσύνης των πολιτών.
Τα τελευταία 7 χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των πολιτών, προκαλώντας πρωτοφανή αβεβαιότητα σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο έχουν συρρικνωθεί, η ακρίβεια και η ανεργία έχουν αυξηθεί δραματικά, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός απειλούν περίπου το 1/3 της κοινωνίας (36%). Επιπλέον, οι πολιτικές, που εφαρμόστηκαν από τις ελληνικές Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης, αποδείχτηκαν εντελώς αναποτελεσματικές, αφήνοντας τους πολίτες έκθετους σε έναν κυκεώνα μεταρρυθμίσεων και περιορισμού των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Greek Social Issues
 • Εκδότης Greek Social Issues 11-2016
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2016/02/GSI2016001_participation.pdf
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, έρευνες

Πολλοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί ως συμβάλλουν σημαντικά στη γήρανση καλά. Ωστόσο, λίγες μελέτες εξέτασαν το πώς ψυχική αποτελεσματικότητα και κοινωνική υποστήριξη συμβάλλουν στη γήρανση και των παλαιμάχων αθλητών σε σχέση με ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η μελέτη εξέτασε την επίδραση της ψυχικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής υποστήριξης για τη γήρανση και της ελληνικής διαδρομής βετεράνος και πεδίο αθλητές έναντι μη-αθλητές. Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας ( Ν = 259) και βετεράνος αθλητές ( Ν ρωτήθηκαν = 161) ηλικίας 55 έως 75+. Ψυχική αποτελεσματικότητα περιλαμβάνονται μέτρα της ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης, σφαίρες έλεγχο και την ψυχική κατάσταση. Κοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνεται η διαθεσιμότητα της βοήθειας, την ικανοποίησή του για τις σχέσεις, τις κοινωνικές επαφές, την εθελοντική συμμετοχή και τον τύπο του δικτύου. Ανάλυση Ιεραρχική παλινδρόμησης εξετάζεται η συμβολή των δημογραφικών, ψυχική αποτελεσματικότητα και κοινωνική υποστήριξη σε ευγηρίας. Σημαντικές διαφορές στην ψυχική

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Harahousou, Trikkos O., Κabitsis N.
 • Εκδότης Taylor and Francis on line
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI http://dx.doi.org/10.1080/04419057.2012.678503
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η διαβίωση και η αυτοδιαχείριση μιας μακροπρόθεσμης κατάστασης συνεπάγεται μια ποικιλία δικτυωμένων σχέσεων. Αυτή η ποιοτική μελέτη εξετάζει τις προσωπικές κοινότητες υποστήριξης ατόμων με διαβήτη τύπου 2. Διεξήγαμε 170 βιογραφικές συνεντεύξεις σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) για να διερευνήσουμε την κοινωνική υποστήριξη και τα δίκτυα. Η ανάλυση διαμορφώθηκε με αναφορά σε τρεις προκαθορισμένους μηχανισμούς κοινωνικής στήριξης: τη διαπραγμάτευση υποστήριξης που επιτρέπει την εμπλοκή με υγιείς πρακτικές, την πλοήγηση στις πηγές υποστήριξης και τη συλλογική αποτελεσματικότητα. Κάθε συνέντευξη συνοψίστηκε για να περιγράψει την πλοήγηση και τη διαπραγμάτευση των δικτύων των συμμετεχόντων και τον βαθμό συλλογικής αποτελεσματικότητας. Η ανάλυση υπογράμμισε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των χωρών και έδωσε πληροφορίες για τις δυνατότητες των δικτύων για την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης. Οι μηχανισμοί υποστήριξης δικτύου εντοπίστηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις και οι απώλειες και τα κέρδη στα δίκτυα επηρεάστηκαν από τη διαχείριση του διαβήτη. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ των χωρών, κυρίως όσον αφορά τον αντίκτυπο της οικονομικής λιτότητας στη δυναμική του δικτύου. Προτείνονται τέσσερις τύποι δικτύων: γενετικά, ποικίλα και επωφελή για τα άτομα. Εξουσιοδοτημένα, τα μέλη του δικτύου ανέλαβαν εργασίες διαχείρισης του διαβήτη. Αποφευκτικά, υποστήριξη που δεν ασχολείται καθόλου.Και προβληματικά, η διαχείριση του διαβήτη ένας αγώνας ή όχι ως προτεραιότητα. Είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν οι τύποι εισόδου δικτύου στη διαβίωση και στη διαχείριση του διαβήτη. Αναγνωρίζοντας τη φύση των ενεργών και γενετικών πτυχών της υποστήριξης των δικτύων είναι πιθανό να έχουν σχέση με τις παρεμβάσεις υποστήριξης της αυτοδιαχείρισης είτε μέσω της ενθάρρυνσης της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και διατήρησης αυτών των επαφών είτε μέσω της παρέμβασης για την αντιμετώπιση προβληματικών δικτύων μέσω της εισαγωγής των μέσων σύνδεσης των ανθρώπων με πρόσθετες πηγές υποστήριξης .

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Kennedy A, Rogers A, Vassilev I, Todorova E, Roukova P, Foss C, Knutsen I, Portillo MC, Mujika A, Serrano-Gil M, Lionis C, Angelaki A, Ratsika N, Koetsenruijter J, Wensing M.
 • Εκδότης Wiley
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Health Expect. 2015 Dec;18(6):3172-85
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1111/hex.12306
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.