Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος και η στάση των νοσηλευτών που εργάζονται σε ΚΑΠΗ ως προς την αγωγή και προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων και να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πρακτικές τους.
Μέθοδος: Η μελέτη σχεδιάστηκε ως πιλοτική, περιγραφική με χαρακτήρα επισκόπησης και συγχρονικό σχεδιασμό. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από παρόμοια μελέτη για κοινοτικούς νοσηλευτές στην Αγγλία και έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί και στην Ελλάδα σε πληθυσμό σχολικών νοσηλευτών. Το δείγμα της μελέτης ήταν ευκολίας και συμπεριέλαβε 33 νοσηλευτές εργαζόμενους σε ΚΑΠΗ της Αττικής. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν περιγραφική στατιστική και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.
Αποτελέσματα: Αν και οι κοινοτικοί νοσηλευτές που εργάζονται σε ΚΑΠΗ εμφάνισαν πολύ θετική στάση ως προς την αγωγή και την προαγωγή της υγείας, γεγονός που δείχνει ότι την αναγνωρίζουν ως συστατικό της εργασίας τους, το γεγονός ότι βασίζουν το σχεδιασμό στις υπάρχουσες οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες δείχνει ότι σε περίπτωση απουσίας αυτών μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό θα συμμετείχε στο σχεδιασμό. Επιπλέον, το γεγονός ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι σπάνια παρέχονται ευκαιρίες για να επηρεάσουν πολιτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων, δημιουργεί εμπόδια και έλλειψη αυτονομίας στο έργο τους.
Συμπέρασμα: Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε ΚΑΠΗ θεωρούν ότι η προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων είναι σημαντικό μέρος του ρόλου τους, όμως δεν  εκμεταλλεύονται επαρκώς την αυτονομία που τους παρέχει η εργασία τους στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε να την αναπτύξουν προς όφελος των μελών των ΚΑΠΗ.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Σαρλά E, Σουρτζή Π
  • Εκδότης Νοσηλεία και Έρευνα, Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
  • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Μαΐου 2013
  • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης 36, 166-179
  • Γλώσσα Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.