Οι έξι κύριοι λόγοι για τους οποίους η μακροχρόνια περίθαλψη και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που χρήζουν φροντίδας πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα δράσης σε όλα τα επίπεδα
Η πρόσβαση στη μακροχρόνια περίθαλψη δεν αποτελεί κόστος, βάρος ή πρόβλημα, αλλά δικαίωμα των ηλικιωμένων και επένδυση για την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων όσο μεγαλώνουν.
Η αντιμετώπιση των λειτουργικών περιορισμών αποτελεί εγγενή κίνδυνο ζωής που χρήζει συνολικής αντίδρασης, μέσω της ανάπτυξης καθολικών συστημάτων μακροχρόνιας περίθαλψης σε όλες τις χώρες
Οι ανάγκες μακροχρόνιας περίθαλψης δεν πρέπει να οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο φτώχειας των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, η μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία και μακροπρόθεσμα και η αύξηση των εξόδων εκτός τσέπης δεν αποτελεί βιώσιμη λύση.
Η πρόληψη των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας με επαρκείς υπηρεσίες αποκατάστασης και η παροχή φροντίδας ως ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της έλλειψης υπηρεσιών από ό, τι η στήριξη αποκλειστικά σε εθελοντές ή την αύξηση της επιβάρυνσης της οικογενειακής ευθύνης.
Η επένδυση στη μακροχρόνια περίθαλψη σημαίνει επένδυση σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης; αυτό απαιτεί την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες ποιοτικής φροντίδας προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της.
Η γήρανση με αξιοπρέπεια είναι ή θα μας απασχολήσει όλους μας; όλοι έχουμε ένα συμφέρον ώστε να αναλάβουμε δράση για την επιβολή των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων που χρήζουν φροντίδας, καθώς και για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενεών ηλικιωμένων ατόμων.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις δημογραφικές τάσεις στην περιφέρεια της Κρήτης και την κοινωνική πολιτική που ασκείται, με έμφαση στην Τρίτη ηλικία. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.
Στο πρώτο, θα γίνει λόγος για τη δημογραφική γήρανση στην περιφέρεια της Κρήτης αναλύοντας το μόνιμο πληθυσμό ανά φύλο και ηλικία, τις γεννήσεις και τους θανάτους. Γενικότερα  για τη δημογραφική γήρανση μέσω του δείκτη γήρανσης για τον ελλαδικό χώρο και κάθε νομό της Κρήτης. Επίσης, θα γίνει λόγος για τα αίτια της δημογραφικής γήρανσης στην Κρήτη και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αυτής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η Τρίτη Ηλικία και η κοινωνική πολιτική για εκείνη, αφού βέβαια αναφερθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα της, οι υπηρεσίες και οι κοινωνικές παροχές προς τους ηλικιωμένους, δηλαδή τα μέτρα προστασίας - προγράμματα για εκείνους, η εισοδηματική ενίσχυση, οι παροχές σε είδος και σε προσωπικές υπηρεσίες, η ιδρυματική περίθαλψη αλλά και η αποτελεσματικότητα όλων αυτών.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής στην Κρήτη και τα μέτρα για ηλικιωμένους στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.
 Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι προβλέψεις και ο υπολογιζόμενος πληθυσμός της Κρήτης μέχρι το 2008 αλλά και τα προτεινόμενα μέσο- μακροπρόθεσμα βελτιωτικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους ηλικιωμένους της Κρήτης.

Το πρώτο μέρος της εργασίας μας επιχειρεί να αναδείξει τα
προβλήματα αυτά της γήρανσης καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων.
Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των ηλικιωμένων, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε κατά πόσο η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της Κεντρικής Διοίκησης και της Τ.Α. καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων.
Επίσης, περιγράφονται πολιτικές και γίνεται αναφορά στα
προγράμματα που υλοποιούνται.
Τέλος, γίνεται μία αναφορά στην Ευρωπαϊκή εμπειρία, στα
προγράμματα που αφορούν τους ηλικιωμένους και στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» στην Ελλάδα.
Στο τρίτο μέρος γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Δήμους Δραπετσώνας — Καλαμάτας και η σύγκριση του τρόπου υλοποίησής του και στους δύο Δήμους.

Η συγκεκριµένη εργασία ερευνά τα αίτια και τους λόγους που οδηγούν ένα άτοµο τρίτης ηλικίας σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης. Ο εντοπισµός και η µελέτη των λόγων αυτών ενδεχοµένως οδηγήσει σε διαπιστώσεις και προτάσεις για µέτρα που θα ήταν χρήσιµα προκειµένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η ιδρυµατική φροντίδα.

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ της σχετιζόμενης με
την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) ηλικιωμένων ατόμων και παραγόντων που
συνδέονται με την οικονομική κρίση. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δείγμα της μελέτης
αποτέλεσαν 352 ηλικιωμένοι που επισκέπτονταν τα 6 ΚΑΠΗ του Δήμου Πυ-
λαίας-Χορτιάτη. Η διερεύνηση της ΣΥΠΖ των ηλικιωμένων πραγματοποιήθηκε
με το γενικό εργαλείο της επισκόπησης υγείας (SF-36). Επινοήθηκε για τους
σκοπούς της έρευνας ερωτηματολόγιο, που προηγήθηκε του SF-36, με σκοπό
τη συγκέντρωση δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, υγειονομικών χα-
ρακτηριστικών των ηλικιωμένων και στοιχείων που αποτυπώνουν τον βαθμό
οικονομικής τους δυσπραγίας, καθώς και την εκτίμηση της παρούσας και της
μέλλουσας οικονομικής τους κατάστασης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
εγκυρότητα περιεχομένου του εργαλείου διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανα-
ζήτηση και πιλοτική έρευνα. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με
τη μέθοδο των επαναληπτικών μετρήσεων, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή
weighted kappa του Cohen για διατεταγμένες κλίμακες. Κατόπιν, διερευνή-
θηκε η σχέση των δημογραφικών και των υγειονομικών χαρακτηριστικών
των ηλικιωμένων με τις γενικές κλίμακες του SF-36. Η στατιστική ανάλυση
παραγόντων που ενδεχομένως σχετίζονται με τη ΣΥΠΖ διενεργήθηκε με τους
μη παραμετρικούς ελέγχους Kruskal-Wallis και Mann-Whitney με διόρθωση
κατά Bonferroni, τον συντελεστή Spearman και τον συντελεστή d του Cohen.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση βαθμολογία των ηλικιωμένων στις γενικές κλίμακες του
SF-36 ήταν χαμηλή, με την κλίμακα της σωματικής υγείας (ΣΥ) να κυμαίνεται
στο 43,64 και την αντίστοιχη κλίμακα της ψυχικής υγείας (ΨΥ) στο 47,44. Το
γυναικείο φύλο, η μεγαλύτερη ηλικία και τα χρόνια νοσήματα περιλαμβάνονται
στους παράγοντες που σχετίζονται με χειρότερη ΣΥΠΖ στους ηλικιωμένους.
Η οικονομική κρίση έπληξε το εισόδημα, την αγοραστική δύναμη και την
ικανότητα πληρωμής λογαριασμών των ηλικιωμένων. Εντοπίστηκε συσχέ-
τιση μέτριου βαθμού μεταξύ της γενικής κλίμακας ψυχικής υγείας και της
ανεπάρκειας χρημάτων, αλλά και της αδυναμίας πληρωμής λογαριασμών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ηλικιωμένοι της έρευνας χαρακτηρίζονται από χαμηλά
επίπεδα ΣΥΠΖ. Αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, όπως η οικονομική
δυσπραγία, η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων και η δυσοίωνη πρόβλεψη
της οικονομικής κατάστασης, σχετίζονται με χειρότερη ΣΥΠΖ στον εν λόγω
πληθυσμό. Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο περαιτέρω
διερεύνησης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη ΣΥΠΖ των ηλι-
κιωμένων, καθώς και πηγή άντλησης στοιχείων για τους ιθύνοντες σχετικά
με τον σχεδιασμό υγειονομικών προγραμμάτων για τον γηραιό πληθυσμό

Η σημασία αυτών των μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις της λιτότητας στoυς ελληνικούς δείκτες που αφορούν τη δημόσια υγεία είναι σημαντική για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προβλέψουν το αυξημένο κόστος μέριμνας και περίθαλψης λόγω της επιδείνωσης της υγείας του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα τις απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Η Ελλάδα, η Ισπανία, και η Πορτογαλία υιοθέτησαν αυστηρή δημοσιονομική λιτότητα. Οι οικονομίες τους συνεχίζουν να υποχωρούν και η πίεση στα συστήματα υγείας τους βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Οι αυτοκτονίες και τα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών γίνονται ολοένα και πιο συχνά σε αυτές τις χώρες, ενώ οι περικοπές του προϋπολογισμού περιορίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Αντίθετα, η Ισλανδία απέρριψε τα μέτρα λιτότητας μέσα από δημοψήφισμα, και η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει λίγες ή καθόλου επιδράσεις στην υγεία. Αν και υπάρχουν πολλοί εν δυνάμει παράγοντες διαφοροποίησης μεταξύ των χωρών, η ανάλυσή μας δείχνει ότι, αν και οι υφέσεις ενέχουν κινδύνους για την υγεία, η αλληλεπίδραση της δημοσιονομικής λιτότητας με οικονομικούς κλυδωνισμούς και η αδύναμη κοινωνική προστασία είναι αυτό που φαίνεται τελικά να κλιμακώνει την υγειονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη. Οι πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης στις οικονομικές κρίσεις, έχουν έντονα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία, αλλά οι φωνές για τη δημόσια υγεία έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Οι συγγραφείς του άρθρου απεικονίζουν τους λόγους για τους οποίους οι μεταρρυθμίσεις της υγείας στην Ελλάδα έχουν αποτύχει, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων ελλειμάτων  στον τομέα της υγείας, συνέπεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των ετών λιτότητας 2010-2017  και τις σημαντικές περικοπές του προϋπολογισμού που έλαβε χώρα σε αυτόν τον τομέα. Περιέχει ποσοτικές πληροφορίες και συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να προωθηθούν ακόμα και σήμερα, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, από τις υγειονομικές αρχές της Ελλάδας.
Παρά τη σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το θεσμικό πλαίσιο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο λόγω της αντιπολίτευσης από ομάδες συμφερόντων καθώς και του μεγάλου κόστους της μεταρρύθμισης, επιτρέποντας έτσι στους ισχυρούς διαπλεκόμενους, να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα επιχειρείται μεταρρύθμιση, με σκοπό τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό των αγορών και των προμηθειών. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλυθεί η φιλόδοξη προσπάθεια μεταρρύθμισης του 2000 υπό το πρίσμα της θεσμικής ορθολογικής επιλογής, τον προσδιορισμό των αρχικών στόχων της μεταρρύθμισης, τις αντιδράσεις του ενδιαφερόμενων φορέων και το νομοθετικό αποτέλεσμα.

Σκοπός της μελέτης: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διευρύνει τη γνώση των επιλογών περίθαλψης για τη γηράσκοντες πληθυσμούς σε διεθνές επίπεδο, εξετάζοντας βασικούς προγνωστικούς παράγοντες σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων μεσήλικων και των ηλικιωμένων για φροντίδα.
Σχεδιασμός και Μέθοδοι: Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Υγείας, Γήρανσης και Συνταξιοδότησης στην Ευρώπη και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αναλύουμε τις προτιμήσεις για τη φροντίδα γήρατος από ένα δείγμα 6.469 ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω με χρόνια νόσο, σε 14 έθνη. Χρησιμοποιώντας την πολυεπίπεδη μοντελοποίηση, αναλύουμε τις συσχετίσεις μεταξύ των ατομικών αναγκών σε υγειονομική περίθαλψη και σε εθνικό επίπεδο της υποδομής υγειονομικής περίθαλψης και των προτιμήσεων για οικογενειακή (έναντι κρατικής) προσωπικής φροντίδας. Αποτελέσματα: Βρίσκουμε ότι οι μεσήλικες και ηλικιωμένοι ενήλικες με χρόνιες παθήσεις των οποίων η υγεία των οποίων τους περιορίζει στην ικανότητά τους να εκτελούν αμειβόμενη εργασία, οι οποίοι δεν έλαβαν προσωπική φροντίδα από ανεπίσημες πηγές και που ζουν σε χώρες με γενναιόδωρη μακροχρόνια φροντίδα υγείας είναι λιγότερο πιθανό να προτιμούν την οικογενειακή φροντίδα και περισσότερο πιθανό να προτιμούν την κρατική φροντίδα.
Συνέπειες: Αναφέρουμε αυτά τα ευρήματα υπό το πρίσμα των οικονομικών κινδύνων στη μετέπειτα ζωή και του μελλοντικού ρόλου των εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης της υγείας, όπως η μακροχρόνια περίθαλψη.

Η παρούσα στρατηγική ενεργού γήρανσης έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου «Διεθνής ανταλλαγή εμπειριών για την ενεργό γήρανση».  Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης της ενεργού γήρανσης με σκοπό να συμβάλλει στη προώθηση της επανένταξης και στη διατήρηση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στην εργασία στη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Φινλανδία.  Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με την εισαγωγή θετικών μέτρων για τον περιορισμό των αντικινήτρων προς την εργασία του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας (55-65 ετών ) και τη διατήρηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, καθώς και την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών και παρεμβάσεων για την προώθηση της παραμονής των ατόμων αυτών στην απασχόληση. Η στρατηγική διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια, βασίζεται στις εκθέσεις, συστάσεις και προτάσεις των εταίρων του έργου από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες, καθώς και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Το 2010 η ελληνική οικονομία εισήλθε σε μια βαθιά δομική και πολύπλευρη κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο δημόσιο χρέος, τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, την αυξανόμενη ανεργία και τη συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας. Συνέπεια αυτών ήταν, τον Μάιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νο- μισματικό Ταμείο να ανακοινώσουν τη σύνα- ψη συμφωνίας με την Ελλάδα για ένα τριετές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών της. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της συμφωνίας είναι η αυστηρή εισοδηματική πολιτική, η αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων, η θέσπιση μέτρων ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, η περικοπή των δαπανών και η συγχώνευση ή η κατάργηση των φορέων του δημόσιου τομέα που δεν είναι παραγωγικοί. εξακολούθησε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, ισότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες δεν ανταποκρίθηκαν στις προϋποθέσεις διαμόρφωσης και άσκησης σύγχρονης πολιτικής υγείας και δεν κατόρθωσαν να δώσουν λύση στις δομικές αντινομίες που εμφανίζει ο υγειονομικός τομέας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο τομέας της υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο των επιχειρούμενων αναδιαρθρωτικών προσαρμογών. Αιτία για αυτό είναι το γεγονός ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό των θεσμικών παρεμβάσεων που έγιναν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο δεκαετιών με σκοπό την ανάπτυξη των υλικοτεχνικών υπο- δομών του και τον εκσυγχρονισμό των διοικη- τικών-διαχειριστικών μηχανισμών του, αυτό
Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται δύο αλληλοσυνδεόμενα ερωτήματα. Το πρώτο είναι κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η οξεία οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ιδωθεί ως ο βασικός κινητήριος μοχλός για την προώθηση της μεταρρύθμισης του υγειονομικού τομέα της χώρας. Το δεύτερο αφορά την κατεύθυνση των αλλαγών και των επιπτώσεών τους στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος υγείας, καθώς και στην ισότιμη πρόσβαση των υπηρεσιών. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, προκει- μένου να αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας του θεσμικού πλαισίου προστασίας της υγείας που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη διαρθρώνεται ως εξής:
Στην επόμενη ενότητα αποτυπώνεται η οργανωτική δομή του συστήματος υγείας, με έμφαση στο ρόλο των επιμέρους δρώντων10
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (REPORTS) / 7
Στην τελευταία ενότητα συμπυκνώνεται η απάντηση στα δύο βασικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στη μελέτη αυτή. Υπό προϋποθέ- σεις, η παρούσα οικονομική κρίση, διακόπτο- ντας την αυτο-αναφορικότητα του συστήμα-
φορέων και κοινωνικών υποκειμένων. Ειδι- κότερα, εξετάζεται ο ρόλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και άλλων Υπουργείων που έχουν αρμοδιό- τητες υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, των ομάδων πολιτών, των καταναλωτικών ενώσεων και των επαγγελματικών οργανώσε- ων, καθώς και της Εκκλησίας. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται η περιφερειακή διάρθρωση και ο βαθμός αποκέντρωσης του ΕΣΥ, καθώς και η θέση και οι δυνατότητες επιλογών που έχουν οι ασθενείς.
τρούς και της χρησιμοποίησης φαρμάκων από τον ελληνικό πληθυσμό.
Στην Ενότητα 3 διερευνάται η εξέλιξη των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών υγείας. Επι- προσθέτως, αναλύεται η σημασία και η βαρύ- τητα των επιμέρους πηγών χρηματοδότησης του συστήματος, και ιδιαίτερα της φορολογί- ας, της κοινωνικής ασφάλισης, των ιδιωτικών πληρωμών και της προαιρετικής ασφάλισης υγείας. Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώνεται στη σχέση αγοραστών και προμηθευτών υπη- ρεσιών υγείας και στις μεθόδους αποζημίωσης των μονάδων παροχής υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδείξει τα προβλήματα και την αναχρονιστικότητα των μορφών χρημα- τοδότησης του υγειονομικού τομέα.
Η Ενότητα 5 επιχειρεί την αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος υγείας σε σχέση με τους διακηρυγμένους στόχους του. Εδώ εντο- πίζεται μια σειρά ανεπαρκειών και δυσλειτουρ- γιών, όπως η άνιση κατανομή του κόστους και του οφέλους λειτουργίας του ΕΣΥ μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, η μη αποδοτική κατανο- μή των υγειονομικών πόρων, η χαμηλή τεχνική αποδοτικότητα στην παραγωγή των υπηρεσι- ών υγείας, η χαμηλή ποιότητα της περίθαλψης που οδηγεί στην έκφραση δυσαρέσκειας από τους πολίτες και η φθίνουσα συμβολή του συ- στήματος υγείας στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού.
Αντικείμενο της Ενότητας 4 είναι η οργά- νωση της παροχής των υπηρεσιών υγείας. Αναλυτικότερα, αναδεικνύονται τα προβλήμα- τα που αντιμετωπίζουν οι δομές πρωτοβάθμι- ας φροντίδας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην οδοντιατρική φροντίδα, η οποία χαρακτηρίζεται από εκτενή ιδιωτικοποίηση και τη σχεδόν παντελή απου- σία του δημόσιου τομέα, καθώς και στη φαρ- μακευτική περίθαλψη, λόγω της πολύ μεγάλης έκτασης της συνταγογράφησης από τους για-
Η ανάλυση των μεταρρυθμίσεων του ΕΣΥ και του βαθμού στον οποίο αυτές εφαρμόστη- καν και συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα διενεργείται στην Ενότητα 6. Ειδικότερα, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του πρώτου και του δεύτερου κύματος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 αντίστοιχα. Εντοπίζονται τα σημεία και τα αποτελέσματα της αποτυχίας αυτών, όπως αντικατοπτρίζονται στα σοβαρά προβλήματα που εμφάνιζε ο υγειονομικός τομέας τη στιγ- μή υπογραφής του Μνημονίου Συνεννόησης, και διατυπώνονται προτάσεις μέτρων που θα μπορούσαν να τα είχαν αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια, γίνεται η κριτική επισκόπηση των εξελίξεων στο σύστημα υγείας, έτσι όπως αυ- τές προβλέφθηκαν και επιβλήθηκαν από το Μνημόνιο.

τος υγείας ως εξωγενής προς αυτό παράγοντας ανατροπών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αλλαγή του πα- ραδείγματος πολιτικής υγείας στη χώρα, η οποία υπήρξε θεσμικά εξαρτημένη από το νο- τιοευρωπαϊκό μοντέλο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Όμως, η θετική οπτική που μπορεί να δίνει η απάντηση αυτή στο πρώτο ερώτημα σχετικοποιείται και ανατρέπεται από την απά- ντηση στο δεύτερο ερώτημα. Από τις έως τώρα
ενδείξεις, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχει δοθεί υπερβολική έμφαση στην αποδοτικότη- τα και εν μέρει και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, με πρωταρχικό στόχο την περικοπή των δαπανών υγείας, ενώ έχει παντελώς παραμεληθεί η διάσταση της ισοτιμίας. Αυτό σημαίνει πλήρη υποταγή στις επι- ταγές λιτότητας του Μνημονίου, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας πολιτικής.

Η υγιής γήρανση είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Οι συνέπειες της δημογραφικής μετάβασης σε ένα πληθυσμό που γερνά διαρκώς, θα επηρεάσουν αισθητά την οικονομία, την ιατρική φροντίδα, την κοινωνική ανάπτυξη, και την κοινωνική πρόνοια, καθώς και την ευημερία των κοινωνιών της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, χρειάζεται περισσότερη γνώση για το πώς θα διασφαλιστεί η καλή υγεία των ηλικιωμένων καθώς και η ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας, και θα  προληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις υψηλού κόστους στο σύνολο του πληθυσμού. Το 2003 το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 12 εταίρων, συμπεριλαμβανομένων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, της Ευ-
ρωπαϊκής Πλατφόρμας για τους Ηλικιωμένους(AGE), του Eυρωπαϊκού Δικτύου Φορέων για την Προαγωγή της Υγείας (Euro-HealthNet) και άλλων ενδιαφερόμενων συντελεστών, δημιούργησαν το Σχέδιο «Υγιής Γήρανση» στα
πλαίσια του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή αποτελεί τη συνοπτική έκδοση της πλήρους έκθεσης του σχεδίου.

Η έκθεση αυτή αποτελεί τη συνοπτική αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους πρωτότυπης έκθεσης του σχεδίου «Υγιής Γήρανση» στα πλαίσια του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε το 2003  από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 12 εταίρων, συμπεριλαμβανομένων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τους Ηλικιωμένους (AGE), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων για την Προαγωγή της Υγείας (Euro-HealthNet) και άλλων ενδιαφερόμενων συντελεστών. Συντάχθηκε από την Marianne Enge Swartz και βασίζεται στα πρωτότυπα κείμενα της κύριας έκθεσης. Η αναθεώρηση έγινε από τον Alex Mathieson.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.