Η έρευνα αυτή μελέτησε την πολυφαρμακία των ηλικιωμένων- μελών των (Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πατρέων και την πιθανή συσχέτιση αυτής με άλλους δημογραφικούς, ιατρικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Παράλληλα, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση της πολυφαρμακίας με τη συμμόρφωση των ατόμων στη φαρμακευτική τους αγωγή. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 120 άτομα άνω των 60 ετών, από τα 3 Κ.Α.Π.Η. (Ζαρουχλέικα, Αγυιά, Προσφυγικά) της Πάτρας, για την μέγιστη δυνατή ομοιόμορφη κατανομή του δείγματος. Στο δείγμα χορηγήθηκαν 2 ερωτηματολόγια, προσωπικά και εξατομικευμένα υπό μορφή δομημένης συνέντευξης. Το πρώτο ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις σχετιζόμενες με φάρμακα και παθήσεις, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετιζόμενες με την λήψη υπηρεσιών από τα Κ.Α.Π.Η.. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε ήταν το «Morisky medication adherence scale 8 item (MMAS-8)» για την εκτίμηση της συμμόρφωσης των ηλικιωμένων στην φαρμακευτική τους αγωγή. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSSv.19. Η πολυφαρμακία, ως ένα σύνολο χρήσης 5 και άνω φαρμάκων, συναντάται στο 45,8% του δείγματος. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και την πολυφαρμακία, καθώς επίσης, συσχέτιση εμφανίστηκε και μεταξύ του μορφωτικού επίπεδου και του φύλου, και της πολυφαρμακίας. Όσον αφορά τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στο συγκεκριμένο δείγμα το 36% είχε μέτρια συμμόρφωση, το 33,3% είχε υψηλή συμμόρφωση και το 26,7% είχε χαμηλή συμμόρφωση.  Στην πλειονότητά τους τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και τις αρχικές υποθέσεις.

   Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Simpathy συντάχθηκε με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη της σωστής διαχείρισης της πολυφαρμακίας στους ηλικιωμένους, μέσα από την εύρεση της καλύτερης δυνατής πρακτικής στην περιοχή της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του θεραπευτικού αποτελέσματος και κατ’επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας των ασθενών με πολλαπλά νοσήματα σε χώρες της Ευρώπης.Αναφορικά με την περίπτωση της Ελλάδας, αρχικά έγινε μια εκτίμηση της οικονομικής και κοινωνικο-πολιτικής διάστασης της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία έδειξε ότι οι δαπάνες υγείας μειώθηκαν από το 2009, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε ευρύτατη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (98% κάλυψη). Παράλληλα, παρατηρήθηκε έλλειψη εθνικών και τοπικών πολιτικών και οδηγιών αναφορικά με την πολυφαρμακία και την προσκόλληση των ασθενών σε πολλαπλή φαρμακευτική αγωγή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.