Σκοπός της μελέτης Eurig ήταν να εκτιμηθεί η επικράτηση της ακράτειας ούρων (και των υποτύπων της) σε Ελληνίδες γυναίκες ηλικίας
20 έως 80 ετών. Οι δευτερεύοντες στόχοι ήταν: ο προσδιορισμός των τύπων και των αποτελεσμάτων της θεραπείας, καθώς και ο αντίκτυπος της ακράτειας ούρων στην ποιότητα ζωής και την σεξουαλική ζωή.
Ο επιπολασμός της ακράτειας ούρων στην ελληνική θηλυκή πληθυσμιακή ομάδα φαίνεται να είναι ανάλογος με άλλες ευρωπαϊκές Χώρες (1, 2). Πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη φύση της ουρικής ακράτειας και των επιπτώσεών της στη ζωή του ασθενούς τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καθώς και για τις διαθέσιμες θεραπείες  (συντηρητική και χειρουργική), την αποτελεσματικότητα και τις επιπλοκές τους

Η παρούσα έρευνα αποτυπώνει καθαρά πως η ακράτεια ούρων και πιο συγκεκριμένα το σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης αφορά ένα σημαντικό ποσοστό (35%) του πληθυσμού στη χώρα μας. Είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και άτομα πάνω από 55 ετών. Τα συμπτώματα που συνοδεύουν το σύνδρομο επηρεάζουν αρκετά την καθημερινότητα των ασθενών, οι οποίοι στην πλειοψηφία είναι εσωστρεφείς με το πρόβλημά τους και απογοητευμένοι από τις μέχρι τώρα λύσεις. Η άγνοια των ίδιων αλλά και όσων δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερδραστήριας κύστης κάνει αναγκαία την επίλυση του γιατί πέρα από πρόβλημα υγείας παραμένει και πρόβλημα κοινωνικό. Για αυτό και η ενημέρωση από ανθρώπους ειδικούς μπορεί να δώσει στους ασθενείς πραγματικές λύσεις που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και θα αλλάξει την λανθασμένη αντίληψη της κοινωνίας γύρω από τη φύση της ασθένειας.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράμματος άσκησης των μυών του πυελικού εδάφους με επίβλεψη στη σεξουαλική λειτουργία σε μία ομάδα γυναικών με  ουροδυναμικά διαγνωσμένη ακράτεια ούρων από προσπάθεια, με τη χρήση σταθμισμένου ερωτηματολογίου. Η συχνότητα των επεισοδίων ακράτειας και η εβδομαδιαία χρήση πανών ακράτειας μετρήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση με καταγραφή σε 7-ήμερο ημερολόγιο λειτουργίας της ουροδόχου κύστης. Η βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία ελέγχθηκε με το δείκτη Γυναικείας Σεξουαλικής Λειτουργίας (FSFI). Εβδομήντα γυναίκες ολοκλήρωσαν το 12-μηνο πρόγραμμα επιτυχώς. Στο τέλος της μελέτης, η συχνότητα των επεισοδίων ακράτειας μειώθηκε κατά 38,1%, και οι ασθενείς χρειάζονταν 39% λιγότερες πάνες την εβδομάδα. Επίσης η σεξουαλική λειτουργία βελτιώθηκε από 20,3 σε 26,8 όπως μετρήθηκε με το FSFI. Αυτή είναι μια από τις λίγες μελέτες που προσδιορίζει ποσοτικά,με τη χρήση ενός έγκυρου ερωτηματολογίου, τη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας γυναικών με ακράτεια ούρων από προσπάθεια , οι οποίες υποβάλλονται επιτυχώς σε ένα 12μηνο πρόγραμμα άσκησης των μυών του πυελικού εδάφους με επίβλεψη.

ΣΚΟΠΟΣ Η ασυμπτωματική βακτηριουρία (ΑΒ) είναι ιδιαίτερα συχνή κατάσταση στην τρίτη ηλικία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή
της επίπτωσης της ΑΒ σε τρεις πληθυσμούς ασθενών, της κοινότητας, του γηροκομείου και του νοσοκομείου, καθώς και η περιγραφή της έκτασης της μικροβιακής αντοχής και των μηχανισμών που την προκαλούν. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Κατά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2002 έως Ιούλιο 2003 συλλέχθηκαν ούρα από ασυμπτωματικά άτομα, ηλικίας >60 ετών. Τα  δείγματα ελήφθησαν από άτομα που διέμεναν σε γηροκομείο, από άτομα που διέμεναν στην κοινότητα και από νοσηλευόμενους ασθενείς σε παθολογική κλινική.
Από όσους ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης ΑΒ, έγινε συλλογή των στελεχών και προσδιορισμός της ευαισθησίας. Στα στελέχη Enterobacteriacae έγινε δοκιμασία παραγωγής ευρέος φάσματος β-λακταμάσης (ESBL), μεταλλο-β-λακταμάσης (MBL) και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την παρουσία integrons.
Η μέση ηλικία ανερχόταν στα 71,08±9,19 έτη.
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συχνότητα της
AB σε τρόφιμους γηροκομείου είναι παρόμοια με αυτή των νοσηλευομένων
σε νοσοκομείο ασθενών. Η παραγωγή ESBL και η παρουσία integrons είναι
ιδιαίτερα συχνές σε στελέχη Enterobacteriacae από γηροκομεία, ενώ υπάρχει δεξαμενή integrons και στην κοινότητα. Η παρουσία integrons σχετίστηκε με πολυ αντοχή. Οι ασθενείς που προέρχονται από γηροκομείο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως νοσοκομειακοί.

Ο εμβολισμός των προστατικών αρτηριών (Prostatic artery embolization, PAE) χρησιμοποιείται τα τελευταία 7 έτη με αυξανόμενη συχνότητα για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ). Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από χίλιοι ασθενείς με ΚΥΠ (και κυρίως εκείνοι με πτωχή ανταπόκριση στην φαρμακευτική θεραπεία και αντένδειξη για εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών) έχουν υποβληθεί σε PAE με ιδιαίτερα ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την αρχική ημέτερη εμπειρία σε ηλικιωμένους με υψηλό χειρουργικό κίνδυνο, ασθενείς ανθεκτικούς στην φαρμακευτική αγωγή ή με υποτροπιάζουσες επισχέσεις ούρων και ανεπιτυχείς προσπάθειες αφαίρεσης του μόνιμου καθετήρα κύστης.

Η μελέτη είχε ως σκοπό να προσδιορίσει αν η από του στόματος μακροχρόνια χορήγηση φθοριοκινολόνης έχει  θετική επίπτωση στην κινητικότητα και θνησιμότητα των ηλικιωμένων με ασυμπτωματική βακτηριουρία. Το δείγμα απετέλεσαν 132 ηλικιωμένοι που διαβιούσαν σε γηροκομείο, οι οποίο χωρίστηκαν σε 4 ομάδες: οι ομάδες A και B πήραν οφλοξασίνη και οι Γ και Δ ήταν ομάδες ελέγχου θετική και αρνητική αντίστοιχα . Τρεις μήνες μετά τη διακοπή θεραπείας 57%, 53% και 26% των ασθενών στις ομάδες A, B και Γ αντίστοιχα είχαν αρνητικές καλλιέργειες ενώ κανείς δεν είχε αποβιώσει. Μετά από 3 χρόνια, θετικές καλλιέργειες είχαν 41.7%, 54.5% και 42.9% αντίστοιχα για ασθενείς που δεν έφεραν καθετήρα σε αντίθεση με την ομάδα Δ που ήταν 13.3%. Στα 3 χρόνια η βακτηριουρία επανήλθε και η ανάγκη για καθετηριασμό διπλασιάστηκε. Η θνησιμότητα αυξήθηκε ανεξάρτητα από θεραπεία..

Αρκετές μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι η ακράτεια ούρων επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει και να συγκρίνει την ποιότητα ζωής των γυναικών με ακράτεια ούρων στην Κρήτη και στην Τουρκία. Συμμετείχαν δύο ομάδες γυναικών με ακράτεια από δύο κέντρα υγεία και μία από ένα εξωτερικό ιατρείο. Συνολικά 231 (24.7%) από 932 γυναίκες που επισκέφτηκαν τα κέντρα υγείας στην Κρήτη και στην Τουρκία ανέφεραν ακράτεια, ενώ 38 γυναίκες με ακράτεια επισκέφτηκαν το εξωτερικό ιατρείο. Το μέσο συνολικό σκορ στο ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής των γυναικών που επισκέφτηκαν στο κέντρο υγείας ήταν 73.8 (SD = 23.5). Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων με τις Ελληνίδες που επισκέφτηκαν στο κέντρο υγείας να έχουν το υψηλότερο σκορ (mean = 81.8, SD = 20.7,

Σκοπός της μελέτης ήταν να σταθμίσει 4 ερωτηματολόγια (ICIQ-FLUTS-LF, ICIQ-FLUTS, ICIQ-FLUTS-SEX και ICIQ-Vaginal Symptoms) για την ακράτεια της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής στα Ελληνικά.
Τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και πίσω στα Αγγλικά, και στη συνέχεια δοκιμάστηκαν σε 122 γυναίκες. Όλα τα ερωτηματολόγια βρέθηκαν με πολύ καλή εγκυρότητα περιεχομένου, καθώς και εσωτερική συνοχή με τον α του Cronbach από 0,69-0,88.
Τα τρία ερωτηματολόγια σταθμισμένα στα Ελληνικά μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε σχετικές μελέτες, ενώ το ICIQ FLUTS-SEX χρειάζεται περαιτέρω μελέτη.

Σκοπός της μελέτης ήταν η διαπολιτισμική προσαρμογή, επικύρωση και ψυχομετρική αξιολόγηση στα Ελληνικά δύο αυτο-συμπληρούμενων ερωτηματολογίων για χρήση σε ασθενείς με  διαταραχές του πυελικού εδάφους: του ερωτηματολογίου για τη Δυσφορία του Πυελικού Εδάφους (PFDI-20) και του ερωτηματολογίου για τις Επιπτώσεις των Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους (PFIQ-7). Συνολικά 100 γυναίκες με διαταραχές του πυελικού εδάφους συμμετείχαν στην ομάδα Α για την αξιολόγηση.  οι ψυχομετρικοί δείκτες βρέθηκαν υψηλοί και για τα δύο ερωτηματολόγια. Η εσωτερική συνοχή ήταν > 0.8) και για τα δύο ερωτηματολόγια. Τέλος, 85 γυναίκες (ομάδα Β) χειρουργήθηκαν για το πρόβλημα που παρουσίαζαν και συμμετείχαν στην αξιολόγηση της απαντητικότητας, η οποία βρέθηκε πολύ καλή για τις παθήσεις που διορθώθηκαν, όπως  πρόπτωση μήτρας και ακράτεια ούρων. Ωστόσο, φτωχή απαντητικότητα σημειώθηκε στην ορθοκολική-πρωκτική κλίμακα του  PFDI-20, ενώ η ορθοκολική-πρωκτική κλίμακα του PFIQ-7  αποδείχτηκε πώς ήταν μη δεκτική σε αλλαγές.Η Ελληνική εκδοχή των PFDI-20 και PFIQ-7 βρέθηκε να είναι κατανοητή, έγκυρη, αξιόπιστη και κατάλληλη για χρήση σε ασθενείς με διαταραχές του πυελικού εδάφους.

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και
μικροβιαιμίας από Gram-αρνητικά μικρόβια. Το σύνολο σχεδόν των καθετηριασθέντων ασθενών θα εμφανίσει βακτηριουρία σε χρονικό διάστημα
ενός μήνα. Ο μακροχρόνιος καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση επιπλοκών όπως η πυελονεφρίτιδα, η απόφραξη, η
λιθίαση και οι λοιμώξεις της περιγεννητικής περιοχής. Στις γυναίκες, η επιμόλυνση γίνεται κυρίως περιουρηθρικά διαμέσου της επιφάνειας του καθετήρα, ενώ στους άνδρες ενδοαυλικά από τον καθετήρα και τον ουροσυλλέκτη. Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη βακτηριουρίας
είναι η χρονική διάρκεια του καθετηριασμού, το γυναικείο φύλο, η ηλικία, η ύπαρξη σοβαρής υποκείμενης νόσου και η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Οι ουρολοιμώξεις μπορούν να προληφθούν αν τηρούνται αυστηρά οι ενδείξεις του καθετηριασμού και οι άσηπτες συνθήκες κατά την τοποθέτηση του καθετήρα και χρησιμοποιούνται κλειστά συστήματα συλλογής ούρων.
Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζονται και εναλλακτικές μέθοδοι παροχέτευσης των ούρων, όπως ο υπερηβικός καθετηριασμός, οι καθετήρες τύπου προ-
φυλακτικού και οι διαλείποντες καθετηριασμοί. Μέχρι σήμερα, ο ρόλος της χημειοπροφύλαξης παραμένει ασαφής.

Σε αυτή τη μελέτη μελετήσαμε τις προτιμήσεις για συμμετοχή στις θεραπευτικές αποφάσεις σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες σε δείγμα 9434 γυναικών που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία αναζητώντας θεραπεία για την ακράτεια ούρων. Ο γενικότερος προτιμητέος ρόλος τους στις αποφάσεις θεραπείας αξιολογήθηκε με την κλίμακα Control Preferences Scale. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές μεταξύ των χωρών και στις ίδιες τις χώρες. Ο συνεργατικός ρόλος ήταν προτιμητέος σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία ο παθητικός ρόλος ήταν προτιμητέος. Πάνω από το ένα τρίτο των γυναικών σε Δανία, Φιλανδία και Νορβηγία προτιμούσαν τον ενεργητικό ρόλο. Τέτοιες ξεκάθαρες διαφορές είναι ενδιαφέρουσες στο σημερινό σύστημα υγείας, όπου ενθαρρύνεται η συμμετοχή ενεργών ασθενών. 

Παρουσιάζονται συγκριτικά άμεσα ευρήματα της εισαγωγής ταινίας ελεύθερης τάσης με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, την TVT και την TVT-O, για τη θεραπεία της ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Μελετήσαμε 315 γυναίκες με ακράτεια στις οποίες τοποθετήθηκε ταινία ελεύθερης τάσης. Η προσέγγιση TVT εφαρμόστηκε σε 265 γυναίκες, ενώ 50 αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο TVT-O. Ο μέσος χρόνος της επέμβασης ήταν 25 λεπτά με την TVT και 17 λεπτά με την TVT-O (p0.001). Στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία TVT, ο έλεγχος της ακράτειας επιτεύχθηκε στο 87% μετά από ένα έτος, ενώ στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία TVT-O, το ποσοστό ήταν 94%. Μετεγχειρητικός πόνος αναφέρθηκε σε ποσοστό 14.4% και 28% αντίστοιχα (p=0.02). Επιπλοκές όπως διάτρηση της ουροδόχου κύστεως, οπισθοηβικό αιμάτωμα και κατακράτηση ούρων συνέβησαν μόνο στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία TVT. Ουρολοιμώξεις σημειώθηκαν σε ποσοστό 20% και 8% των ασθενών αντίστοιχα (p=0.04), ενώ τραχηλική διάβρωση σε ποσοστό 1.5% και 2%. Και οι δύο προσεγγίσεις εμφάνισαν υψηλά ποσοστά θεραπείας ένα έτος μετά την επέμβαση, ενώ οι επιπλοκές είναι λιγότερες με τη διαδικασία TVT-O.

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει εάν μία δοκιμασία που εκτελείται στη διάρκεια ουροδυναμικής εξέτασης, το  "1-3-5 cough test", θα μπορούσε να καθορίσει τη σοβαρότητα της ακράτειας μετά από στρες. Συμμετείχαν γυναίκες που είχαν παραπεμφθεί για ουροδυναμική εξέταση, οι οποίες είχαν διαγνωσθεί με ακράτεια ούρων.. Το "1-3-5 cough test" χρησιμοποιήθηκε για να βαθμολογήσει της σοβαρότητα της ακράτειας  Διάγνωση σοβαρής, μέτριας ή ελαφράς ακράτειας τέθηκε εάν η διαρροή συνέβη μετά από ένα, τρεις ή πέντε επαναλήψεις βήχα. Στη συνέχεια συγκρίθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των βαθμών της σοβαρότητας της ακράτειας με μετρήσεις αυτοαναφοράς της ακράτειας όπως μετράται με σταθμισμένα ερωτηματολόγια, τα οποία είναι τα εξής: International Consultation of Incontinence Modular Questionnaire-Female Lower Urinary Tract Symptom (ICIQ-FLUTS), King's Health Questionnaire (KHQ), Urinary Distress Inventory-6 (UDI-6), Urinary Impact Questionnaire-7 (UIQ-7).
Συνολικά 1,181 ασθενείς συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ICIQ-FLUTS και KHQ ενώ 612 συμπλήρωσαν τα UDI-6 και UIQ-7. Υπήρχε μια στατιστικά σημαντική σχέση των υψηλών βαθμών  σοβαρότητας της ακράτειας με τα υψηλά σκορ στον τομέα της ακράτειας του ICIQ-FLUTS.  Οι βαθμοί του UDI-6, UIQ-7 and of all KHQ ( εξαιρώντας την υποκειμενική γενική αντίληψη για την υγεία και τις προσωπικές σχέσεις)  είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη σημαίνουσα σημασία για τους υψηλούς βαθμούς σοβαρότητας της ακράτειας. Οι ομάδες με με υψηλότερη σοβαρότητα ακράτειας είχαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις με  τα υψηλά σκορ των περισσότερων υποκειμενικών μέτρων  της ακράτειας ούρων από στρες. Τα ευρήματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της δοκιμασίας "1-3-5 cough test" και των ερωτηματολογίων.που δείχνει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αντικειμενική ερμηνεία της ακράτειας μετά από στρες κατά την ουροδυναμική εξέταση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.