Ο εντοπισμός του αριθμού των ηλικιωμένων που επισκέπτονται τα Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων της Νέας Φιλαδέλφειας και βρίσκονται σε κίνδυνο υποσιτισμού και η αποτύπωση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ του Δείκτη Θρέψης (Δ.Θ.) και κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών και δεικτών υγείας, και η αξιολόγηση της ανίχνευσης του κινδύνου υποσιτισμού στη κοινότητα ως διαδικασία.

Στόχος: Η μελέτη αυτή εξετάζει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην υγεία των κατοίκων της Μεσογείου, ηλικίας 50 ετών και άνω.
Μέθοδοι: Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση προέρχονται από την Έρευνα Υγείας, Γήρανσης και Συνταξιοδότησης στην Ευρώπη, κύμα 1, έκδοση 2. Το δείγμα περιλαμβάνει 2.671 Έλληνες, 2.502 Ιταλούς και 2.343 Ισπανούς ηλικιωμένους. Εξετάστηκαν επτά δείκτες υγείας με τη χρήση μεθόδων τυποποιημένων ποσοστών επικράτησης ( ηλικίας – φύλου) και με τη χρήση μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης. Υπολογίζονται επίσης  οι δείκτες συγκέντρωσης για την αυτοαξιολόγηση της υγείας .
Αποτελέσματα: Η κοινωνικοοικονομική θέση των ατόμων μειώνεται με την ηλικία. Τα άτομα χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής θέσης έχουν χειρότερη υγεία σε όλες τις περιπτώσεις. Ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και το φύλο, οι  Έλληνες ηλικιωμένοι εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά
αυτοαξιολογούμενης υγείας, σωματικά συμπτώματα και συμπτώματα κατάθλιψης, οι Ισπανοί ηλικιωμένοι παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και οι Ιταλοί εμφανίζουν καλύτερα ποσοστά όσον αφορά τους λειτουργικούς περιορισμούς. Η ανάλυση στο εσωτερικό των χωρών δείχνει ότι το μέγεθος των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην αυτοαξιολογούμενη υγεία είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα, ακολουθούμενη από την Ισπανία και τέλος από την Ιταλία.
Συμπεράσματα: Η ανάλυση επιβεβαιώνει  το πλεονέκτημα της υψηλής έναντι της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης σε όλες τις χώρες και τους δείκτες υγείας, και αναδεικνύει την εκπαίδευση ως σημαντικό συσχετισμό σε σύγκριση με τον πλούτο και το εισόδημα των ηλικιωμένων.

Στην Ικαρία το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 90 ετών είναι δεκαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Προκειμένου να ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος ζωής των κατοίκων και να εξηγηθεί η μακροζωία τους πραγματοποιήθηκε η μελέτη "Ικαρία". Σε αυτή την έρευνα μελετήθηκε συγκεκριμένα η συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος και της μακροβιότητας σε κατοίκους της Ικαρίας.

Στην εργασία αυτή αρχικά διερευνάται το θέμα του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, όπου οφείλεται κυρίως στην πληθυσμιακή συρρίκνωση του έθνους και επηρεάζει όχι μόνο την χώρα μας αλλά έχει λάβει και διεθνείς διαστάσεις. Αναφέρονται διεξοδικά οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην ανάπτυξη της χώρας καθώς και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό. Κατόπιν, εξετάζονται οι προβλέψεις και οι προοπτικές για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας και εν κατακλείδι αναγράφονται οι προτάσεις αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Στη συνέχεια, συζητούνται οι δυσκολίες των εθνικών μειονοτήτων στη χώρα μας.. Αναλύονται η εθνοφυλετική σύνθεσή τους, η πολιτισμική τους ιδιαιτερότητά τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό και θρησκευτικό περιβάλλον, στην οικονομική ζωή και στις συνθήκες διαβίωσης τους. Εν τέλει γίνεται αναφορά στην αστικοποίηση και την χωροταξική κατανομή του μουσουλμανικού πληθυσμού καθώς και στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υφίστανται ως προς τις μειονότητες. Τέλος, γίνεται μνεία στις διακρίσεις που τελούνται εις βάρος των ηλικιωμένων, δίνοντας έμφαση στη σχέση που έχουν με την οικογένεια και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Προκειμένου να αναδειχθεί το φαινόμενο της διάκρισης σε βάρος της τρίτης ηλικίας, διεξάχθηκε μια έρευνα που εξετάζει την ποιότητα της ζωής τους όπως εκτιμάται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι εκτιμούν την ποιότητα ζωής τους πάνω απ το μέτριο, υπήρξαν συσχετισμοί μεταξύ ηλικίας και οικονομικής κατάστασης καθώς και των 7 υποενοτήτων, όπως επίσης διαπιστώσαμε ότι δεν έπαιξαν ρόλο στις απαντήσεις το φύλλο σε αντίθεση με την απόκτηση παιδιών των ερωτηθέντων ενώ φάνηκε ότι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο επηρέασε τις απαντήσεις τους.

ΣΤΟΧΟΙ: Γενικά, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μπορούν να αναγνωριστούν ως βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της κατάστασης της υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού επηρεάζουν την αυτο-αξιολόγηση της υγείας (SRH) καθώς και την εξέταση της σχέσης μεταξύ SRH και υποκειμενικής κοινωνικής κατάστασης (SSS).
ΜΕΘΟΔΟΙ: Διεξήχθη μια συγχρονική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό εθνικό δείγμα 2012 ατόμων ενηλίκων. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αυτοαξιολογήσουν την κοινωνική τους κατάσταση σε ένα εργαλείο έρευνας με κλίμακα 10 βαθμίδων, όπου το 10 αντιπροσωπεύει το υψηλότερο υποκειμενικό κοινωνικό στρώμα. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω ενός μοντέλου λογικής παλινδρόμησης για να προσδιοριστούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν μεταξύ SRH, κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και SSS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις είχαν χαμηλότερη πιθανότητα να αξιολογήσουν την υγεία τους σε υψηλά επίπεδα. Ο συντελεστής αποδόσεων για την μεγαλύτερη ηλικία ήταν 0,74 και για τη μη ύπαρξη χρόνιας νόσου ήταν 4,30. Η σχέση μεταξύ κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και επιπέδων υγείας τεκμηριώνεται. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από τη θετική σχέση (SR = 1,27) μεταξύ SRH και κοινωνικής υποστήριξης, όπου τα άτομα που αναφέρουν ότι έχουν περισσότερους ανθρώπους να στηριχτούν,είχαν υψηλότερη πιθανότητα να αυτοαξιολογούν την υγεία τους πιο ψηλά. Όσον αφορά το SSS, υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (OR = 1.24) με SRH. Αξίζει να προστεθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων (27,4%) αξιολόγησε το SSS ως μέτριο (βήμα 5), ενώ το 69,5% των ερωτηθέντων ανέφερε ένα θετικό επίπεδο υγείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή η μελέτη παρέχει στοιχεία σχετικά με τη συσχέτιση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και του SRH μεταξύ του ελληνικού ενήλικου πληθυσμού. Αυτό συμβάλλει στην κατανόηση των σύνθετων σχέσεων που οδηγούν σε ανισότητες στον τομέα της υγείας σε κοινωνίες με διαδεδομένες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Δεδομένου ότι η Ελλάδα διέρχεται βαθιά οικονομική ύφεση, παρατηρούνται τέτοιες αυξανόμενες ανισότητες.

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας αφορούν στη διερεύνηση και εξέταση της επίδρασης των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων – μελών των Κ.Α.Π.Η. στις διατροφικές τους συνήθειες.
Η έρευνα αυτή έχει ως τελικό στόχο να συμβάλει στην ενημέρωση των μελών των Κ.Α.Π.Η. αναφορικά με τη σπουδαιότητα του μοντέλου της Μεσογειακής Διατροφής στη διατήρηση της καλής υγείας και παράλληλα στο να εκπαιδευτούν αναφορικά με τις διατροφικές τους επιλογές βάση του μεσογειακού μοντέλου διατροφής.

Οι συσχετισμοί μεταξύ της κοινωνικοοικονομικής θέσης και της φυσικής λειτουργίας έχουν συχνά διερευνηθεί, αλλά λίγα είναι γνωστά για το ποια μέτρα είναι τα καλύτερα για τους ηλικιωμένους. Αυτή η μελέτη εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο, διαφορετικοί δείκτες κοινωνικοοικονομικής θέσης, σχετίζονται με τη φυσική λειτουργία των ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω, κατά το 2004 στην Αγγλία και την Ελλάδα. Τα δεδομένα, προέρχονται από το WAVE 1 της Αγγλικής Γεωγραφικής Μελέτης της Γήρανσης (English Longitudinal Study of Ageing [ELSA ]) και από την Έρευνα Υγείας, Γήρανσης και Συνταξιοδότησης στην Ευρώπη (SHARE). Αυτοαξιολογούμενοι περιορισμοί σωματικής λειτουργίας και δυσκολίες κινητικότητας, συνδυάστηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες όπως «καμία αναπηρία», «ήπια αναπηρία», και "σοβαρή αναπηρία". Οι δείκτες που μελετήθηκαν ήταν: πλούτος, εκπαιδευτικό επίπεδο και επαγγελματική τάξη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες με λιγότερο πλούτο, λιγότερα εκπαιδευτικά προσόντα και χαμηλότερη επαγγελματική τάξη ήταν περισσότερο πιθανόν να εμφανίσουν ήπια ή σοβαρή σωματική αναπηρία από εκείνους με υψηλότερους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες . Όταν και τα τρία μέτρα κοινωνικοοικονομικής θέσης  προσαρμόστηκαν μεταξύ τους και στα δύο δείγματα, ο πλούτος διατηρεί ισχυρή σχέση με την ήπια και σοβαρή αναπηρία, ενώ η εκπαίδευση συνδέεται με σοβαρή αναπηρία, αλλά μόνο μεταξύ των Άγγλων ηλικιωμένων. Η επαγγελματική τάξη δεν συνδέθηκε στενά με τη σωματική αναπηρία σε καμία περίπτωση. Ως εκ τούτου, ανάμεσα στους Άγγλους και τους Έλληνες ηλικιωμένους άνδρες, ο πλούτος ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης δυσκολιών φυσικής λειτουργίας από ότι η επαγγελματική τάξη ή εκπαίδευση.

Στόχος να μελετηθεί το προσδόκιμο ποσοστό επιβίωσης στην Ελλάδα, να μελετηθούν οι παράγοντες εκείνοι που συνέβαλαν στην πτώση της Ελλάδας στη λίστα μακροβιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προταθούν μέτρα επίλυσης του προβλήματος  ώστε η Ελλάδα να καταταχθεί και πάλι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό ποσοστό επιβίωσης.

Η εργασία έχει σκοπό, με δεδομένα από την απογραφή του 2001, να αναδείξει τα γενικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των ηλικιωμένων, να ταξινομήσει τις περιοχές της Ελλάδας με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και να δώσει το προφίλ των ομάδων που δημιουργούνται. Η εργασία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών που ενδιαφέρονται, να παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στους ηλικιωμένους της Ελλάδας.

Σκοπός η διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο οι δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με τη σωματική υγεία των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.