Η παρούσα έκθεση θέτει το πλαίσο και το σχεδιάγραμμα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που υλοποιούνται δοκιμαστικά στα πλαίσια του Έργου INDEPENDENT.  Το σχέδιο αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους εταίρους που έχουν αναλάβει τις δοκιμές των ιστότοπων, προκειμένου να εξασφαλιστεί πως η αξιολόγηση θα παρέχει συγκρίσημα αποτελέσματα,λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς σκοπούς και τους στόχους της κάθε δοκιμής.
Παράλληλα έγινε μία εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να αναγνωριστούν οι υπάρχουσες πρακτικές, τα κυριότερα θέματα και οι προκλήσεις, που αφορούν την τηλε-πρόνοια και την τηλε-ιατρική καθώς και τρόπους αφομοίωσης της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής.

Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Ευρωπαικού Έργου INDEPENDENT όπως αυτα προκύπτουν απο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν και σε σχέση με το αντίκτυπο που είχαν στους χρήστες, στους παρόχους και στους επαγγελματίες φροντίδας. Επιπλέον, γίνεται και μία ανάλυση των κοινωνικών - οικονομικών επιπτώσεων που θα προκύψουν υπό το πρίσμα ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και αναβάθμιση των υπαρχουσών και πέρα απο τη πιλοτική περίοδο.

Αρκετές είναι οι προσπάθειες που έχουν δείξει τις δυνατότητες εφαρμογής τεχνικών ΑΑΙ στην περιβαλλοντική νοημοσύνη γενικότερα,και στην υποβοηθούμενη από το περιβάλλον διαβίωση ειδικότερα. Ενώ τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν την προσθήκη "πληροφοριών" στα ηλεκτρονικά συστήματα, δεν παρέχουν την δυνατότητα επέκτασης και τη διάθεση των προϊόντων που είναι έτοιμα για την αγορά. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε την προσέγγιση SOPRANO, η οποία βασίζεται σε ένα συνδυασμό τεχνικών που βασίζονται σε οντολογικές τεχνικές και σε μια αρχιτεκτονική συσκευών με προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών. Σε αυτήν την προσέγγιση, εστιάζουμε στον διαχωρισμό των διαφόρων πτυχών του συστήματος όπως οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές, οι πληροφορίες πλαισίου και η συμπεριφορά του συστήματος και παρέχουμε ένα πλαίσιο που ορίζει σαφώς συμβάσεις για διαφορετικούς συντελεστές λύσης που χρησιμοποιούν σημασιολογικές τεχνολογίες.

Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το FP5 από το 2001 έως το 2005. Η Ελλάδα συμμετείχε στο πρόγραμμα με εταίρους την ΕΓΓΕ και το εργαστήριο πληροφορικής της υγείας του ΕΚΠΑ. Το βιβλίο περιλαμβάνει κεφάλαια σε γενικά θέματα για την αυτονομία καθώς και για ηθικά θέματα που προκύπτουν από τεχνολογικές εφαρμογές. Το κύριο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των σταδίων της ανάπτυξης της Έξυπνης τουαλέτας.

Καθώς ο πληθυσμός συνεχίζει να αναπτύσσεται και επιπλέον το ποσοστό των ηλικιωμένων εντός του πληθυσμού αυξάνεται, υπάρχει ανάγκη να υποστηριχθούν οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες με ευφυή εργαλεία. Όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ζήτηση δημιουργίας νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών ΤΠΕ στο καθημερινό περιβάλλον διαβίωσης των ηλικιωμένων χρηστών για την υποστήριξη της προσωπικής τους αυτονομίας. Η T-Seniority είναι μια νέα καινοτόμος υπηρεσία που επεκτείνει τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας στους ηλικιωμένους μέσω ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών  και  εφαρμόζεται σε πιλοτικά, ακόμη,  sites στην Ευρώπη. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να πετύχουν με τη χρήση της ιδέας Living Labs, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση καινοτομίας στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια εφαρμογή συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης. Η ιδέα βασίζεται στη μεθοδολογία Living Lab, η οποία παρέχει πολύ υψηλές επιδόσεις για τα στάδια σκέψης / σχεδιασμού προϊόντων / υπηρεσιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές των δοκιμών του έργου T-Seniority για την επέκταση των πλεονεκτημάτων της κοινωνίας της πληροφορίας στους ηλικιωμένους μέσω των ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών, σε συνδυασμό με τη ροή εργασίας διαμόρφωσης δοκιμαστικής διαδικασίας σε πέντε στάδια της Living Labs.

Η ηλεκτρονική υγεία έχει αρχίσει ξεκάθαρα να μετατρέπεται σε ένα σημαντικό ζήτημα για την υλοποίηση της  επιχειρησιακής ανάπτυξης υπηρεσιών και μια ελπιδοφόρα αγορά για τη βιομηχανία. Η ανάγκη επικέντρωσης των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας στη μελλοντική αποκαλούμενη γενιά σύγκλισης γεννήθηκε ειδικά μετά από το 6o Πρόγραμμα Πλαισίου. Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια αρχιτεκτονική μέτρησης και παρακολούθησης της υγείας και της ευεξίας , με επίκεντρο το σπίτι, ειδικά με στόχο τους ηλικιωμένους και  τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, προκειμένου  να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη τους (ηλεκτρονική ένταξη) παρέχοντας τα μέσα εύκολης παρακολούθησης από το περιβάλλον του σπιτιού τους. Το προτεινόμενο έγγραφο παρουσιάζει ένα λειτουργικό,με ένα πλήκτρο, ασύρματο σύστημα παρακολούθησης ικανό να αποκτήσει 3 ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες, μετρήσεις οξυμετρίας παλμών και θερμοκρασίας και να τις μεταδώσει μέσω ZigBee σε μια υπολογιστική συσκευή, η οποία με τη σειρά της είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση του σήματος σε μία μονάδα διαβούλευσης. Οι συγγραφείς σχεδιάζουν την ανάπτυξη μιας ελαφριάς,  διακριτικής, φορητής συσκευής που θα επιτρέπει στους ασθενείς να παρακολουθούνται καθημερινά και ταυτόχρονα να τους επιτρέπει να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα "Συσκευές υποβοηθούμενης διαβίωσης" (DALi) είναι μια ερευνητική πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος FP7, με στόχο την ανάπτυξη μιας ρομποτικής συσκευής για να βοηθήσει άτομα με γνωστικές διαταραχές στην πλοήγηση σε δύσκολα περιβάλλοντα. Το έργο επανεξετάζει το δημοφιλές πρότυπο του περιπατητή που τον εμπλουτίζει με τις αισθητικές ικανότητες (για να αντιληφθεί το περιβάλλον), με γνωστικές ικανότητες (για να αποφασίσει την καλύτερη διαδρομή σε ολόκληρο τον χώρο) και με μηχανικές, οπτικές, ακουστικές και απτικές οδηγίες καθοδήγησης κατά μήκος της διαδρομής). Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται μια επισκόπηση του αναπτυγμένου συστήματος και περιγράφουμε λεπτομερώς ορισμένες από τις σημαντικότερες τεχνολογικές πτυχές του.

Η προοδευτική αύξηση του προσδόκιμου όρου ζωής και η επακόλουθη αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο επιφέρουν την ανάγκη για νέες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της βελτίωσης της υγείας, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της ποιότητας ζωής και της ενεργού γήρανσης των πολιτών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η ποιότητα ζωής και η ενεργής γήρανση των ηλικιωμένων έχει γίνει ένας σημαντικός στόχος των ευρωπαϊκών κοινωνιών σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «Υποβοηθούμενη Αυτόνομη Διαβίωση» (Ambient Assisted Living - AAL) αναφέρεται στην ουσιαστική χρήση των τεχνολογιών, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, προσφέροντάς τους την ασφάλεια και την άνεση που χρειάζονται για να ζήσουν ανεξάρτητοι και για περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους, σε αντίθεση με τον εγκλεισμό τους σε κάποιο γηροκομείο ή ίδρυμα. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί στον τομέα της υποστήριξης των ηλικιωμένων σε περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης, όσον αφορά τη διευκόλυνσή τους στις διάφορες πτυχές της καθημερινής τους ζωής, στην αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών και στη λήψη κατάλληλων μέτρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, εξίσου σημαντική πτυχή στη ζωή των ηλικιωμένων είναι η ενεργός συμμετοχή τους στο περιβάλλον διαβίωσής τους και αυτό συνεπάγεται την αλληλεπίδρασή τους με διάφορους και διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών. Ένας τέτοιος τύπος τεχνολογίας είναι οι οικιακές υποβοηθητικές ρομποτικές πλατφόρμες.Οι υποβοηθητικές ρομποτικές πλατφόρμες βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ και αρκετό καιρό, στο πλαίσιο της προσπάθειας των ερευνητών να ξεπεράσουν ουσιαστικά προβλήματα που σχετίζονται με τη ρομποτική τους φύση και τη χρήση τους σε οικιακά περιβάλλοντα. Η επιτυχής ένταξη υποβοηθητικών ρομπότ σε οικιακά περιβάλλοντα υπήρξε το αποτέλεσμα διεπιστημονικών προσπαθειών από διάφορους επιστημονικούς τομείς που κυμαίνονται από τον τομέα της ρομποτικής και υπολογιστικής όρασης μέχρι τον τομέα της μηχανικής μάθησης και των πληροφοριακών συστημάτων. Οι προκλήσεις που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν αυτές οι προσεγγίσεις είναι τόσο μεγάλες ώστε περισσότερη έμφαση έχει δοθεί στην επίτευξη της ασφαλούς συνύπαρξης των ρομπότ σε οικιακά περιβάλλοντα παρά στο θέμα της αλληλεπίδραση μεταξύ της ρομποτικής πλατφόρμας και των χρηστών της. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πεδίο της ρομποτικής έχει ωριμάσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, η εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και των ρομπότ σε οικιακά περιβάλλοντα υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης γίνεται όλο και πιο αναγκαία.Η εργασία αυτή εστιάζει στην αλληλεπίδραση και τη συνεργατική συνύπαρξη των ηλικιωμένων και των ρομπότ. Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη μιας γλώσσας αλληλεπίδρασης η οποία θα είναι από κοινού κατανοητή. Σε αυτή την νέα μορφή επικοινωνίας, η αλληλεπίδραση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στους τελικούς χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε ατόμου, την κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχονται από τις ρομποτικές πλατφόρμες. Προς αυτόν το σκοπό, η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας καθολικής λύσης, η οποία θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη πολυτροπικών, φιλικών ως προς του ηλικιωμένους, διαδραστικών εφαρμογών που προορίζονται για ρομπότ οικιακής χρήσης. Επιπλέον, η ερευνητική αυτή εργασία παρέχει στους προγραμματιστές τις απαραίτητες τεχνολογίες, τα εργαλεία και τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται για τη δημιουργία εύχρηστων, φιλικών ως προς του ηλικιωμένους, πολυμεσικών εφαρμογών σε AAL περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ρομποτικές πλατφόρμες, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες προσαρμογής τους στις ανάγκες των χρηστών και κατά συνέπεια την αποδοχή των τεχνολογιών αυτών από τους τελικούς χρήστες. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με τη χρήση του προτεινόμενου πλαισίου είναι εγγενώς φιλικές ως προς τους ηλικιωμένους, ενώ παράλληλα μπορούν και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους, στο περιβάλλον και στο πλαίσιο χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια ομαλή καμπύλη μάθησης και ταυτόχρονα αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης στους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, η χρήση του προτεινόμενου πλαισίου εισάγει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης, όπως η αλληλεπίδραση με χρήση φωνής και χειρονομιών, εμπλουτίζοντας έτσι την εμπειρία των τελικών χρηστών και συνάμα απλοποιώντας την αλληλεπίδραση και το χειρισμό των εφαρμογών. Τέλος, το πλαίσιο διευκολύνει την αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη διεπαφών χρήσης, απλοποιώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό το έργο του προγραμματιστή.

Το θέμα αυτού του βιβλίου τούς αφορά όλους. Είναι ένα θέμα που οι άνθρωποι τείνουν να αποφεύγουν σε κανονική συζήτηση, αν και καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με: την τουαλέτα τους. Πρόκειται για θέμα ταμπού στη σύγχρονη κοινωνία μας και σίγουρα δεν είναι ένα πράγμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε τόσο ειλικρινά. Ωστόσο, υπάρχουν μόνο λίγοι που δίνουν προσοχή στην καθημερινή δραστηριότητα της τουαλέτας καθεαυτής και στην παραλλαγή των ανθρώπινων συμπεριφορών που πηγαίνουν μαζί της. Και αυτό είναι λογικό, επειδή όταν είστε νέοι και ζωτικοί, κανονικά δε χρειάζεστε - και δε θέλετε - βοήθεια μέσα στον χώρο τουαλέτας. Αυτό το βιβλίο ασχολείται με το θέμα της σχεδίασης τουαλέτας, αλλά αντί να εξετάζει τον τυπικό ικανό χρήστη, λαμβάνει ως σημεία εστίασης (ανθρωπο- κεντρικός σχεδιασμός) τις διάφορες ανάγκες και τις περιορισμένες ικανότητες των ηλικιωμένων και / ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έτσι, ακολουθείται η αρχή της «Περιεκτικής Σχεδίασης», η οποία υπόσχεται  ένα σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πιο αδύναμων και πιο περιορισμένων κινητικά ανθρώπων, και θα είναι επωφελές για την «υγιή» ανάπαυσή τους

Η επιτακτική ανάγκη των ηλικιωμένων να αποκτήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή στο οικείο περιβάλλον τους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από την τεράστια πρόοδο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αλλά απαιτούνται επίσης προσπάθειες μοντελοποίησης που να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτές τις ειδικές ανάγκες. Σε αυτή την εργασία, περιγράφουμε την προσέγγισή μας σχετικά με τον εννοιολογικό σχεδιασμό ενός προγραμματιζόμενου έξυπνου συστήματος προσανατολισμένου στις υπηρεσίες που ενσωματώνουν βοηθητικά περιβάλλοντα για τους ηλικιωμένους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τον ρόλο του εννοιολογικού μοντέλου που δίνει έμφαση στο αντίστοιχο μετα-μοντέλο του, ενώ τεκμηριώνουμε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιβάλλοντος δημιουργίας εννοιολογικού μοντέλου για να καταστεί δυνατή η μοντελοποίηση σεναρίων του τομέα εφαρμογών υποβοηθούμενης διαβίωσης περιβάλλοντος.

Η έρευνα μας αφορά σε μια υπηρεσία που μπορεί να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ενεργό γήρανση. Όπως προτείνεται, η σωματική και νοητική άσκηση μπορεί να συμβάλει στη σημαντική παράταση της προσωπικής αυτονομίας και της συμμετοχής στην κοινωνία πέρα από τις επικρατούσες βλάβες που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η γνωστική παρακμή. Στην παρούσα εργασία, η προσέγγιση μας εξετάζει τον συνδυασμό τόσο της σωματικής όσο και της νοητικής εκπαίδευσης - που υιοθετείται από το πρόγραμμα LLM -  και συζητείται σε σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της φροντίδας και της κατάρτισης των ηλικιωμένων στο σπίτι. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τις τεχνικές λεπτομέρειες σχεδίασης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της υπηρεσίας LLM, η οποία βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική υπηρεσίας Web, και να συζητήσει εναλλακτικά στοιχεία διεπαφής που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα LLM από την άποψη της δυνατότητας πρόσβασης και αποδοχής από τους χρήστες.

Γίνεται επισκόπηση των σημαντικότερων εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που στοχεύουν στην παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης και παρουσιάζονται τα υπό εξέλιξη ερευνητικά έργα.

Μία επιλογή εφαρμογών για κινητά και tablets σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά και Αγγλικά), χρήσιμες για φροντιστές ατόμων άνω των 60 με χρόνιες παθήσεις. Οι εφαρμογές  διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: σχεδιασμός και διαχείριση φροντίδας, πληροφορίες και εκπαίδευση, επικοινωνία και κοινωνική ενσωμάτωση.

Ιστορικό: Με την παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την παροχή μιας σειράς εργαλείων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας τόσο σε πολίτες όσο και σε ταξιδιώτες σε απομονωμένες περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου και στα πλοία που ταξιδεύουν σε αυτήν. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε μέσω ενός προγράμματος INTERREG IIIB ARCHIMED που ονομάζεται INTERMED.
Μέθοδοι: Η υποστήριξη της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, της φροντίδας κατ 'οίκον και της συνεχούς εκπαίδευσης των γιατρών είναι τα τρία σημαντικά ζητήματα που η προτεινόμενη πλατφόρμα προσπαθεί να διευκολύνει. Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε υπερσύγχρονα συστήματα τηλεϊατρικής και είναι σε θέση να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης: i) Υπηρεσίες τηλεεπεξεργασίας και τηλεπισκόπησης μεταξύ παροχών υπηρεσιών τηλεματικής, ii) υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, iii) βοήθεια στους πολίτες που διατρέχουν κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, και iv) υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης για τη συνεχή κατάρτιση μέσω σεμιναρίων τόσο του προσωπικού της υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί, νοσηλευτές κ.λπ.) όσο και των ατόμων που στηρίζουν πολίτες που διατρέχουν κίνδυνο. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν τη μετάδοση δεδομένων μέσω απλών τηλεφωνικών γραμμών, συνδέσεων στο διαδίκτυο, ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών δικτύου / ψηφιακών δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών, δορυφορικών συνδέσεων, κινητών δικτύων (GPRS / 3G) και ασύρματων τοπικών δικτύων. Τα δεδομένα αντιστοιχούν, μεταξύ άλλων, σε φωνητικά, ζωτικά βιολογικά σήματα, ακόμα ιατρικές εικόνες, βίντεο και δεδομένα που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές eLearning. Η προτεινόμενη πλατφόρμα περιλαμβάνει πολλά συστήματα, το καθένα από τα οποία υποστηρίζει διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτά ενσωματώθηκαν χρησιμοποιώντας ένα κοινό σύστημα αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του συστήματος όσον αφορά το λογισμικό, τη γλώσσα και τα εθνικά χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα: Η πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί και αξιολογηθεί σε διάφορες αγροτικές και αστικές περιοχές στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Η αξιολόγηση αφορούσε κυρίως τεχνικά θέματα και ικανοποίηση των χρηστών. Οι επιλεγμένοι χώροι είναι, μεταξύ άλλων, κέντρα (αγροτικής) υγείας, ασθενοφόρα, σπίτια των πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο και ένα πλοίο( πορθμείο).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα απέδειξαν τη λειτουργικότητα και την αξιοποίηση της πλατφόρμας σε διάφορες αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για να καταστεί δυνατή η εξοικείωση των τοπικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων με τις ώριμες τεχνολογικές λύσεις για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην καθημερινή τους ζωή.

Παρουσιάζουμε την εργασία μας σχετικά με ένα έξυπνο σύστημα που βασίζεται σε αισθητήρες και είναι αυτόματα εκπαιδευμένο για να αναγνωρίζει τις δραστηριότητες των ατόμων στο σπίτι τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε και αναλύουμε μια μέθοδο για την αναγνώριση των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός παρακολουθούμενου ατόμου. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην τεχνική εξόρυξης δεδομένων των κανόνων σύνδεσης και στις χρονικές σχέσεις του Allen. Τα πειραματικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι για πολλές (αλλά όχι όλες) δραστηριότητες, αυτή η μέθοδος παράγει ακρίβεια αναγνώρισης σχεδόν 100%, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους που βασίζονται σε ταξινομητές εξόρυξης δεδομένων. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι ακριβής, πολύ ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε ένα δυναμικό περιβάλλον, όπως το "Smart Home" και πιστεύουμε ότι αξίζει περισσότερη προσοχή.

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υφιστάμενων πρακτικών και υπηρεσιών που βοηθούν στην ανεξάρτητη διαβίωση του ηλικιωμένου πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εξετάσαμε ήδη υπάρχουσες πρακτικές και υπηρεσίες και προωθούμε εκείνες που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή τους και τις δυνατότητες για ευρύτερη εμπορική εκμετάλλευση.

Οι κινητικές δυσκολίες επικρατούν στην γηράσκουσα κοινωνία μας και παρεμποδίζουν δραστηριότητες σημαντικές για την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων και την ποιότητα ζωής τους. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να υποστηρίξει την ανθρώπινη κινητικότητα και έτσι να προωθήσει την φυσική δραστηριότητα και τη ζωντάνια αναπτύσσοντας έξυπνες ρομποτικές πλατφόρμες σχεδιασμένες – προσανατολισμένες στους χρήστες και  τη φυσική υποστήριξη για περιπατητές σε εσωτερικούς χώρους. Οραματιζόμαστε τον σχεδιασμό γνωστικών κινητών ρομποτικών συστημάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν συγκεκριμένες μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας, προκειμένου να κατανοηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες από την άποψη της κινητικότητας. Ο στόχος είναι να παρέχεται στους ηλικιωμένους και γενικά σε άτομα με συγκεκριμένες μορφές μέτριας έως ήπιας βλάβης βάδισης, προσαρμοσμένη ενεργή υποστήριξη και φιλοξενία προσαρμοσμένη στο χρήστη και το περιβάλλον. Για την επίτευξη τέτοιων στόχων, πρέπει να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα αναγνώρισης πολλαπλών μέσων δράσης, το οποίο να μπορεί να παρακολουθεί, να αναλύει και να προβλέπει τις ενέργειες των χρηστών με υψηλό επίπεδο ακρίβειας και λεπτομέρειας. Οι διαφορετικές λεπτομέρειες πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναγνώρισης της δράσης. Το παρόν έγγραφο αναφέρει τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του πρώτου πρωτοτύπου ρομπότ βοήθειας βάδισης, το οποίο αποτελείται από μια αισθητήρια και ενεργοποιημένη πλατφόρμα κυλίνδρων. Η βασική ώθηση της προσέγγισής μας βασίζεται στην ενίσχυση των τεχνικών ορατότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών με μεθόδους που χρησιμοποιούνται ευρέως στη ρομποτική, όπως οι εικόνες εμβέλειας και τα απτικά δεδομένα, καθώς και στην ενσωμάτωση των προσεγγίσεων μηχανικής μάθησης και αναγνώρισης προτύπων σχετικά με συγκεκριμένες λεκτικές και μη -γλωσσικές (χειρονομίες) εντολές στο σχεδιαζόμενο (φυσικό και μη φυσικό) περιβάλλον αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ.

Παρουσιάζεται μια σχεδιαστική μελέτη ενός ρομποτικού συστήματος το οποίο αποσκοπεί στην παροχή φροντίδας και στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων.

Καθώς η πληθυσμιακή γήρανση μετατρέπεται σε σημαντική κοινωνική πρόκληση, η ανάπτυξη των συστημάτων Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης ηλικιωμένων  έχει γίνει το κέντρο πολλών ερευνητικών έργων τα τελευταία χρόνια. Η δική μας δουλειά στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος  που καλείται CARE , το οποίο παρέχει βοήθεια με τη μορφή συστάσεων,οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα, να ξεπεράσουν τις τυπικές δυσκολίες της καθημερινής ζωής και συμβάλλει θετικά στην ευημερία τους. Για να ενημερωθεί το κοινό για το σχεδιασμό του προβλεπόμενου συστήματος CARE, προσλήφθηκαν δύο  ομάδες δυνητικών χρηστών του προγράμματος, μια ομάδα 20 Ελλήνων ηλικιωμένων και μια ομάδα 27 Γερμανών ηλικιωμένων και διεξήχθησαν διαρθρωμένες συνεντεύξεις, που επικεντρώθηκαν στη ζωή των ηλικιωμένων, τις ιατρικές ανάγκες, τη στάση τους απέναντι στις τεχνολογίες συμβουλευτικής υποστήριξης και ειδικότερα, στις επιθυμητές λειτουργίες και διαμορφώσεις του συστήματος  CARE. Συζητάμε τα αποτελέσματα των διεξαγόμενων συνεντεύξεων και σχεδιάζουμε ένα πρώτο πρωτότυπο CARE, το οποίο εμφανίζεται ως ένα ψηφιακό πλαίσιο εικόνων που παρεμβάλλει μια εκθεση φωτογραφιών με συμβουλές και παρεμβάσεις για τη βελτίωση του τρόπου ζωής και ευημερίας των ηλικιωμένων.

Αν και η ευπάθεια μαζί με πολλούς άλλους παράγοντες συσχετίζονται κατά τη γηριατρική αξιολόγηση, λίγα μοντέλα ρομπότ έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση και παροχή πραγματικών δεδομένων που αφορούν στις καθημερινές δραστηριότητες των ηλικιωμένων. Γνωστικές δυσλειτουργίες στις καθημερινές δραστηριότητες πρέπει να αναγνωριστούν από τους φροντιστές με σκοπό την πρόληψη και την κατάλληλη θεραπεία. Στο παρόν κεφάλαιο συζητείται η ανάγκη για την ανάπτυξη ρομπότ όχι μόνο ως τεχνικές βοήθειας σε γηριατρικά εργαστήρια αλλά και για προσωπικές εξυπηρετήσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουν κοινωνική συμπεριφορά και να ενεργοποιήσουν αναμνήσεις και συναισθήματα.

Παρουσίαση επίτευξης ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων, με άνοια και υγιών, με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών.

Η τηλεματική της οικιακής φροντίδας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης στον ανεπτυγμένο κόσμο. Ενδυναμώνεται περαιτέρω καθώς το πρότυπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης μετατοπίζεται από την ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη προς ένα νέο μοντέλο, όπου οι  πολίτες είναι υπεύθυνοι  για την εξατομικευμένη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, που παρέχεται στα σπίτια τους όποτε είναι δυνατόν. Μια θεματική τηλεματικής οικιακής φροντίδας  με  δυνατότητα ανάπτυξης είναι η υποστήριξη ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου στην αιμοκάθαρση και / ή στην περιτοναϊκή κάθαρση. Αυτό το άρθρο ανασκοπεί τις τρέχουσες τάσεις στην τηλεματική της οικιακής φροντίδας για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και επισημαίνει ορισμένα προβλήματα και σκέψεις σχετικά με τον σχεδιασμό  που δυσκολεύουν την ευρεία ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών. Παρουσιάζει επίσης ένα σχεδιασμό βασισμένο σε στοιχεία, σε πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου και τυποποιημένες διεπαφές, για την ανάπτυξη υπηρεσιών οικιακής περίθαλψης για περιτοναϊκή κάθαρση

Οι έννοιες υποστήριξης αποφάσεων, όπως η ευαισθητοποίηση περιβάλλοντος και η ανάλυση τάσεων, χρησιμοποιούνται σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και των μοντέλων κινητικότητας. Ο πιθανολογικός υπολογισμός συμβάντων χρησιμοποιείται για το πρώτο. Για την τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται τεχνικές ελέγχου στατιστικών διεργασιών. Το σύστημα δοκιμάζεται με πραγματικούς ηλικιωμένους χρήστες σε ένα εργαστήριο με τις συνθήκες ρυθμιζόμενες  να είναι όπως στο σπίτι τους. Τα συσσωρευμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υλοποίηση των δύο ξεχωριστών συστατικών, δηλ. Συγχώνευση Δεδομένων Αισθητήρων και Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, λειτουργεί επαρκώς καλά. Η μελλοντική εργασία προτείνει τρόπους συνδυασμού και των δύο συνιστωσών ώστε να επιτευχθούν ακριβέστερα αποτελέσματα συμπερασμάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.