Τεχνική έκθεση σχετικά με τις εφαρμογές για τους φροντιστές: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 1 (IO1): ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στην Ελλάδα και την Κύπρο και σε άλλες χώρες εταίρους

Στόχος του BeyondSilos είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή ενός συστήματος ολοκληρωμένης φροντίδας με τη συνδρομή ΤΠΕ συστημάτων. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονταί σε έναν οδηγό φροντίδας, που ξεπερνά τα σύνορα/εμπόδια που διαχωρίζουν την υγειονομική περίθαλψη απο την κοινωνική φροντίδα. Υπό το πρίσμα αυτό, το BeyondSilos θα επιτύχει αυτό που συχνά αποκαλέιται "οριζόντια ολοκλήρωση" στη παροχή υπηρεσιών φροντίδας.
Η παρούσα έκθεση, περιγράφει τη μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετεί το Έργο για  το σκοπό αυτό αλλα και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Στόχος του Beyond Silos είναι να ανατπύξει και να δοκιμάσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας με τη βοήθεια πολυ-λειτουργικών ΤΠΕ δομών.
Η παρούσα έκθεση αναλύει τα νέα στοιχεία που έχουν υλοποιηθεί καθώς και τα αποτελέσματα αυτής της ολοκλήρωσης για τον κάθε πιλοτικό ιστότοπο.

Το παραδοτεό αυτό προσεγγίζει, συσχετίζει και καταγράφει τις προυποθέσεις για τα διαφορετικά πρωτόκολλα και μοντέλα ολοκληρωμένης φροντίδας για το Έργο CareWell για κάθε πιλοτικό ιστότοπο, προκειμένου να εξασφαλίσει, πως οι υπηρεσίες του CareWell θα εκπληρώσουν τους βασικούς στόχους του έργου. Η όλη προσπάθεια εστιάζει στους χρήστες: και ειδικά στα προαπαιτούμενα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των επιμέρους χρηστών (τρίτη ηλικία, άτομα με προβλήματα υγείας, επαγγελματίες υγείας). Μία επιπολέον δράση αφορά την εξασφάλιση, πως οι προτεινόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τους βασικούς στόχους του Έργου και συγκεκριμένα με τις ανάγκες των χρηστών στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό καθώς και στην καταγραφή των οργανωτικών, οικονομικών, νομικών και τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τη σωστή σχεδιάση και υλοποίηση των υπηρεσιών.

Το παραδοτέο αυτό περιγράφει τις περιπτώσεις χρηστών για τις υπηρεσίες του Care Well. Αυτές οι περιπτώσεις χρηστών υπογραμμίζουν τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της οποίας έχει διαπιστωθεί η ανάγκη για βελτίωση, που θα προκύψει μέσα απο το CareWell.

Σκοπός του CareWell είναι να υλοποιήσει και να επικυρώσει νέα ολοκληρωμένα συστήματα φροντίδας για ασθενείς με συν-νοσηρότητα, οι οποίες θα είναι οικονομικά αποτελεσματικές και χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαδρομές, όπως για παράδειγμα ένα σύστημα φροντίδας με βάση το σπίτι του ασθενούς.
Ο γενικός σκοπός της παρούσας αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τις διαφορές, που προκύπτουν μέσα απο τη χρήση ΤΠΕ υγειονομικών υπηρεσιών σε διαφορετικούς φορείς. Το σύστημα αξιολόγησης χρησιμοποιεί το σύστημα αξιολόγησης MAST.

Τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS -Advanced Driver Assistance Systems ) και τα συστήματα πληροφοριών εντός οχήματος (IVIS – In Vehicle Information Systems ) αυξάνουν τη δυναμική τους στην τηλεματική του οχήματος καθ` οδόν. Ωστόσο, οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες επικεντρώνονται κυρίως στις ανάγκες της μέσης κατηγορίας οδηγών, επομένως σε πολλές περιπτώσεις παραβλέπονται οι ανάγκες άλλων ειδικών ομάδων οδηγών. Η παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με την ADAS χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό, προκειμένου να αποφευχθούν τα ατυχήματα (όταν μια προειδοποίηση και πληροφορίες ADAS φθάνουν ταυτόχρονα σε ένα κανάλι) και να μην αυξηθεί ο φόρτος εργασίας, ειδικά όσον αφορά σε ηλικιωμένους και ανάπηρους οδηγούς (λόγω των ειδικών αναγκών και περιορισμών τους), όταν εφαρμόζονται πέραν της συνολικής ευθύνης οδήγησης και των πολύπλοκων κυκλοφοριακών περιβαλλόντων. Η εργασία παρουσιάζει τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα αξιολόγησης από ερευνητικά έργα, με επίκεντρο την αλληλεπίδραση ανθρωπίνων μηχανών (HMI - Human Machine Interaction) και τους αλγορίθμους που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση πληροφοριών και προειδοποιητικών μηνυμάτων σε οδηγό με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένο, μέσω ενός καναλιού προβολής ή νομαδικής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο) κατά την οδήγηση. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από οδηγούς τριών Ευρωπαϊκών χωρών.

Η παρούσα έκθεση αφορά τα αποτελέσματα μίας επαναλαμβανόμενης διαδικασίας σχεδιασμού του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα δύο πρωτοκόλλα του SmartCare σε διαφορετικές περιοχές μέσα απο μία οργανωτική οπτική και αναλύει ποιες προυποθέσεις εφαρμογής απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή..

Η παρούσα αναφορά αποτελεί το πρώτο κατά σειρά παραδοτέο για το Έργο SmartCare και αφορά την ανάλυση και χαρτογράφηση των απαιτήσεων/αναγκών τόσο των χρηστών όσο και των παρόχων υπηρεσιών για την υλοποίηση της πιλοτικής υπηρεσίας SmartCare, η  οποία περιλαμβάνει και την παραγωγή ολοκληρωμένων σενάριων περιπτώσεων χρήσης σε σχέση με δύο πρωτόκολλα ολοκληρωμένης φροντίδας, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις περιοχές όπου έγινε πιλοτική εφαρμογή του Έργου.

Το άρθρο αυτό αποτελεί την τελική έκθεση αναφοράς για το Ευρωπαικό Έργο SUSTAINS, η οποία και εκδίδεταιμε την ολοκλήρωση των 3 ετών διάρκειας του Έργου. Η έκθεση αυτή παρέχει μία συνολική ανακεφαλαίωση των βασικών στόχων και των αποτελεσμάτων του Έργου, στον αντίκτυπό του, στις δράσεις για τη διάδοση των πληροφοριών και ανακαφαλαιώνει τα όσα έχουν αποκομιστεί απο την υλοποιησή του.
Το έργο SUSTAINS στοχεύει στο να παρέχει στους πολίτες on line πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους παρέχοντας παράλληλα επιπλέον τηλέ-υπηρεσίες κάνοντας απο τη μία πλευρά την αλληλεπίδραση με τον ηλεκτρονικό φάκελο πιο ελκυστική και από την άλλη αλλάζει ριζικά τον ρόλο του ασθενή/πολίτη στη διαχείριση της υγείας του αλλα και του θεραπείας που ακολουθεί ανάλογα με τη παθησή του.

Η παρούσα ΄Έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά την τελική αξιολόγηση της κατάταξης των πιλοτικών ιστότοπων για το Ευρωπαικό Έργο SUSTAINS.
Το SUSTAINS ανέπτυξε 18 υπηρεσίες, που έδωσαν στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες των δικών τους ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, καθώς και σε μία σειρά από άλλες κλινικές και διοικητικές υπηρεσίες,σχετικές με την υγειονομική φροντίδα μέσα από 12 ιστότοπους σε εννεά διαφορετικές χώρες.

Η έκθεση αυτή περιγράφει τις υπηρεσίες που υλοποιούνται για την διαχείριση του Διαβήτη Τύπου Α και Β. σε κάθε πιλοτικό ιστότοπο του United4Health στην Ευρώπη. Παράλληλα, παραθέτει λεπτομερή περιγραφή της υγειονομικής περίθαλψης του διαβήτη στη κάθε περιοχή, τις λύσεις που υλοποιούνται μέσω τηλε-ιατρικής, τις προυποθέσεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση, τόσο του προσωπικού όσου και των ασθενών καθώς και  τον αριθμό των χρηστών.

Το έργο που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο βασίζεται στην αναγνώριση των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια πιλοτικών δοκιμών με ηλικιωμένους ανθρώπους σε ένα οικολογικά έγκυρο και βιολογικό διαδραστικό εργαστήριο. Η αναγνώριση των συναισθημάτων γίνεται από υπηρεσία βασισμένη σε τεχνολογία τύπου cloud και οι φωτογραφίες για επεξεργασία συλλαμβάνονται από το Kinect βάσει της παρουσίας και των πληροφοριών του σκελετού. Το Kinect δημοσιεύει τις πληροφορίες του σε ένα κανάλι όπου οι πελάτες εγγράφονται αποδοτικά είτε στο σκελετό είτε στο κανάλι εικόνων RGM.

Εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο με ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και προτάσεις για δραστηριότητες για άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή και τους φροντιστές τους.
Η εφαρμογή “διΆνοια” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης” που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το John S. Latsis Public Benefit Foundation, τη φιλανθρωπική οργάνωση Hellenic Hope και το Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Η έκδοση για iOS υλοποιήθηκε από τη SciFY χάρη στη στήριξη και συνεργασία της Εταιρείας Alzheimer Athens.

Καθώς ο πληθυσμός συνεχίζει να αναπτύσσεται και επιπλέον το ποσοστό των ηλικιωμένων εντός του πληθυσμού αυξάνεται, υπάρχει ανάγκη να υποστηριχθούν οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες με ευφυή εργαλεία. Όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ζήτηση δημιουργίας νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών ΤΠΕ στο καθημερινό περιβάλλον διαβίωσης των ηλικιωμένων χρηστών για την υποστήριξη της προσωπικής τους αυτονομίας. Η T-Seniority είναι μια νέα καινοτόμος υπηρεσία που επεκτείνει τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας στους ηλικιωμένους μέσω ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών  και  εφαρμόζεται σε πιλοτικά, ακόμη,  sites στην Ευρώπη. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να πετύχουν με τη χρήση της ιδέας Living Labs, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση καινοτομίας στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια εφαρμογή συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης. Η ιδέα βασίζεται στη μεθοδολογία Living Lab, η οποία παρέχει πολύ υψηλές επιδόσεις για τα στάδια σκέψης / σχεδιασμού προϊόντων / υπηρεσιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές των δοκιμών του έργου T-Seniority για την επέκταση των πλεονεκτημάτων της κοινωνίας της πληροφορίας στους ηλικιωμένους μέσω των ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών, σε συνδυασμό με τη ροή εργασίας διαμόρφωσης δοκιμαστικής διαδικασίας σε πέντε στάδια της Living Labs.

Το παρόν έργο πραγματεύεται το θέμα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τα άτομα της τρίτης ηλικίας και διερευνά της ανάγκες τους για την εκπαίδευσή τους σε αυτές, καθώς επίσης και τον ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού. Η έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι ηλικιωμένοι είναι εξοικειωμένοι με την χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και η καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου. Διερευνώνται επίσης οι απόψεις των ατόμων τρίτης ηλικίας σχετικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης, αλλά και ο βαθμός στον οποίο τα ΚΑΠΗ και οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να καλύψουν τις υπάρχουσες επιμορφωτικές ανάγκες.

Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει την αξία της γνωστικής εκπαίδευσης στη μείωση της γνωστικής παρακμής. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει το πρόγραμμα SOCIABLE, το οποίο οργανώνει πιλοτικές μελέτες σχετικά με τη γνωστική κατάρτιση που βασίζεται στις τεχνολογίες πληροφόρησης (ICT) για ηλικιωμένους με ήπια άνοια. To SOCIABLE παρουσιάζει και εφαρμόζει μια νέα προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα εργονομικά συστήματα ICT που βασίζονται σε σύγχρονες υπολογιστικές συσκευές επιφάνειας εργασίας. Το έγγραφο απεικονίζει το μοντέλο νοητικής εκπαίδευσης SOCIABLE, μαζί με τις βασικές τεχνολογικές εξελίξεις του έργου.

Η έρευνα μας αφορά σε μια υπηρεσία που μπορεί να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ενεργό γήρανση. Όπως προτείνεται, η σωματική και νοητική άσκηση μπορεί να συμβάλει στη σημαντική παράταση της προσωπικής αυτονομίας και της συμμετοχής στην κοινωνία πέρα από τις επικρατούσες βλάβες που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η γνωστική παρακμή. Στην παρούσα εργασία, η προσέγγιση μας εξετάζει τον συνδυασμό τόσο της σωματικής όσο και της νοητικής εκπαίδευσης - που υιοθετείται από το πρόγραμμα LLM -  και συζητείται σε σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της φροντίδας και της κατάρτισης των ηλικιωμένων στο σπίτι. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τις τεχνικές λεπτομέρειες σχεδίασης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της υπηρεσίας LLM, η οποία βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική υπηρεσίας Web, και να συζητήσει εναλλακτικά στοιχεία διεπαφής που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα LLM από την άποψη της δυνατότητας πρόσβασης και αποδοχής από τους χρήστες.

Τόσο οι επαγγελματίες υγείας, όσο και ο γενικός πληθυσμός χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με ζητήματα υγείας. Υποστηρίζεται ότι το διαδίκτυο παρέχει πληροφορίες που συμβάλλουν στην έγκαιρη ενημέρωση και τη λήψη αποφάσεων για ζητήματα υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ωφελούνται τόσο στη διάγνωση και την επιλογή θεραπείας, αλλά και στη δικτύωση και την προώθηση ιδεών, όσο τείνουν να είναι νεότεροι σε ηλικία. Στην παρούσα έρευνα, ενημερώθηκε η ιστοσελίδα της Αφασικής Ομάδας Θεσσαλονίκης, και δημιουγήθηκε η αντίστοιχη σελίδα στο Facebook. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν 85 επαγγελματίες υγείας και 85 άτομα του γενικού πληθυσμού από τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 19 ερωτήσεων με εξάβαθμη κλίμακα τύπου Likert για την αξιολόγηση των δυο σελίδων, το οποίο συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 76% από τους επαγγελματίες υγείας και 57% από την ομάδα ελέγχου θεώρησαν την ιστοσελίδα χρήσιμη πηγή πληροφοριών. Επίσης, 65% από τους επαγγελματίες υγείας και 51% της ομάδας ελέγχου αξιολόγησαν την σελίδα στο Facebook ως χρήσιμη. Το να γνωρίζει ο συμμετέχων κάποιο άτομο με τη διαταραχή συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με την αναφερόμενη από τους
συμμετέχοντες συχνότητα μελλοντικών επισκέψεων στην ιστοσελίδα και τη σελίδα στο Facebook (r=0.508,p

Η χρήση της τεχνολογίας και της «παροχής πληροφοριών» επιτρέπει στους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τις δυσκολίες της σύγχρονης ζωής, ξεπερνώντας τα όρια της κοινωνικής και συναισθηματικής απομόνωσής τους, επιτυγχάνοντας έτσι μια πιο ποιοτική διαβίωση.
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν οι ηλικιωμένοι ήταν εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία.
Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα που μελετήθηκε αποτελείτο από 300 άτομα ηλικίας 65-85 ετών. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των δεδομένων διεξήχθη χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 15, τη δοκιμή ANOVA, τον έλεγχο Χ2. T tests εφαρμόστηκαν επίσης για τη στατιστική διαδικασία.
Αποτελέσματα: Από τα 300 άτομα που μελετήθηκαν, 134 ήταν άνδρες και 166 γυναίκες. Το 79,7% ήταν στην ηλικιακή ομάδα 65 έως 74 ετών. Όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικές συσκευές καθημερινά. Ακριβέστερα, το 94% των γυναικών χρησιμοποίησαν μηχανήματα που βοηθούν στα οικιακά καθήκοντα, όπως τα πλυντήρια ρούχων, το 98,5% σίδερο , ενώ το 98,8% των ανδρών προτιμούσε να παρακολουθεί τηλεόραση. Όσον αφορά τη χρήση μηχανών ATM, οι γυναίκες αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες με μια στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σύγκριση με τους άνδρες, p 0,001. Αντίθετα, το 93,37% των γυναικών χειρίστηκε τα κινητά τηλέφωνα σχεδόν ικανοποιητικά σε σύγκριση με τους άνδρες, p 0,001. Και τα δύο φύλα, ωστόσο, προτιμούν τα ακουστικά,  (72,93% γυναίκες και 89,76% άνδρες), όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακοής.
Συμπεράσματα: Η γήρανση είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, στην οποία η κατάπτωση λαμβάνει χώρα  σε όλες τις βιολογικές και ψυχικές λειτουργίες, οδηγώντας σε εξάντληση και  έλλειψη υπομονής. Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν συνεχώς τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, όπως η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει την εξοικείωση των ηλικιωμένων με την τεχνολογία και τις απόψεις τους για τις παρεχόμενες από ΕΣΥ υπηρεσίες.
Από τα 384 άτομα του δείγματος, ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών, η μεγάλη πλειοψηφία δεν γνώριζε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αν και σχεδόν όλοι θα ήθελαν να έχουν καλύτερη ενημέρωση για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες.

Γίνεται μια σύγκριση στην παραγωγή και υλοποίηση των ΤΠΕ σε Γερμανία και Ελλάδα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται νεότερες ιδέες και προτάσεις μέσα από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που εκθέτονται.

Ενώ η πληθώρα των τεχνητών βιοϊατρικών εφαρμογών εμπλουτίζεται και συνδυάζεται με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, της βιοπληροφορικής και της νανοτεχνολογίας, η ποικιλομορφία της ιδεολογικής χρήσης τέτοιων εννοιών σχετίζεται με βιοηθικά θέματα και με πολλές νομικές πτυχές. Η σύγκλιση της βιοηθικής και της ηθικής των υπολογιστών επιχειρεί να επεξηγήσει και να προσεγγίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη σύντηξη του ανθρώπου και της μηχανής ή ακόμη και μέσω της αντικατάστασης της ανθρώπινης αποφασιστικότητας από την έξοχη νοημοσύνη. Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με τις επιπτώσεις των τεχνητών βιοϊατρικών εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη την επερχόμενη περίοδο μετά τον ανθρωπισμό.

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει τη συμπεριφορά σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από ηλικιωμένους με κινητικές δυσκολίες. Η μελέτη παρουσιάζει τους τρόπους και τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου ενώ παράλληλα εντοπίζει τις αντιλήψεις των μη χρηστών προς το Διαδίκτυο. Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη με ένα δείγμα 180 ερωτηματολογίων που χωρίστηκαν σε δυάδες (ενενήντα χρήστες του Διαδικτύου και ενενήντα μη χρήστες) για να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν τις στάσεις και τις απόψεις των ηλικιωμένων. Τα ευρήματα εντοπίζουν τους παράγοντες που παρακινούν τα ηλικιωμένα άτομα με αναπηρία να κινηθούν προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του Διαδικτύου και επιτρέπουν την κατανόηση των λόγων για τους οποίους ορισμένοι από αυτούς εξακολουθούν να δυσπιστούν προς το Διαδίκτυο.

Οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερευνητικών και τεχνολογικών καινοτομιών για αρκετά χρόνια. Διαφορετικές συσκευές και τεχνολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του σώματος και του μυαλού των ηλικιωμένων ατόμων ή των διαφορετικών ομάδων ασθενών. Στο παρελθόν παρουσιάσαμε το Fit For All, η αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου του οποίου αποδείχθηκε μέσω ευρέως διαδεδομένων (ελεγχόμενων) πιλοτικών ερευνών με περισσότερους από 116 ηλικιωμένους για περίοδο δύο μηνών. Το τρέχον κομμάτι εργασίας, επεκτείνει αυτό το θέμα και παρουσιάζει την πρώτη πραγματική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε HTML5 και JavaScript χωρίς απαιτήσεις προσθέτων στο πρόγραμμα περιήγησης. Η υιοθετημένη αρχιτεκτονική (πλαίσιο CAC ) συνδυάζει μια ενοποιημένη λύση για συσκευές εισόδου, όπως το MS Kinect και το Wii Balance Board, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν άψογα μέσω πρότυπων πρωτόκολλων φυσικής άσκησης (American College of Sports Medicine guidelines) και παρέχουν αρχείο καταγραφής υψηλής λεπτομέρειας. Αυτό επιτρέπει κατάλληλες πιλοτικές δοκιμές και αξιολογήσεις χρηστικότητας σε οικολογικά έγκυρα περιβάλλοντα διαδραστικών εργαστηρίων. Ο τελευταίος τύπος ρυθμίσεων χρησιμοποιείται επίσης εδώ για την αξιολόγηση της διαδικτυακής εφαρμογής με περισσότερους από δώδεκα ηλικιωμένους χρήστες ακολουθώντας ποσοτικές προσεγγίσεις.

Παρουσιάζονται στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της κατ’ οίκον
περίθαλψης καθώς και τρόποι για την βελτίωσή της με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στόχος της μελέτης είναι να διευρύνει την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της δράσης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν τα πρόσωπα αυτά απεικονίζονταν ως αδύναμα και εξαρτώμενα από άλλους, τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στα χαρακτηριστικά, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητές τους. Εν τω μεταξύ, οι νέες τεχνολογίες έχουν βελτιώσει την πρόσβασή μας  σε πληροφορίες, δραστηριότητες και υπηρεσίες. Ωστόσο, η έλλειψη γνώσης και χρήσης δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ εκείνων που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ΤΠΕ και εκείνων που δεν μπορούν. Στην τρέχουσα έρευνα διερευνώνται οι στάσεις των 155 ηλικιωμένων ενηλίκων στην Ελλάδα καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι στάσεις και οι απόψεις των ηλικιωμένων σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου είναι θετικές. Παρά τη θετική στάση της πλειοψηφίας, μόνο μια μειοψηφία ηλικιωμένων ενηλίκων χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ.

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει πώς η γνώση νέων τεχνολογιών επηρεάζει διαστάσεις της ποιότητας ζωής στα ηλικιωμένα άτομα. Επιμέρους στόχος αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα, για ποιο σκοπό και ποιες δυσκολίες συναντούν.

Έχει χρησιμοποιηθεί ένα 'έξυπνο' σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να εξαχθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα χρήσης της τηλεόρασης και στη συνέχεια να συνδεθούν με κλινικά ευρήματα εμπειρογνωμόνων. Το 'έξυπνο' σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας της τηλεόρασης εγκαταστάθηκε στο σπίτι τεσσάρων ηλικιωμένων γυναικών και συγκέντρωσε δεδομένα για περισσότερο από 11 μήνες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η καθημερινή χρήση της τηλεόρασης (ο χρόνος που η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη) μπορεί να προβλέψει αλλαγές στην ψυχική υγεία.

Σκοπός η διερεύνηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και το πώς αυτές εφαρμόζονται ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας. Κρίνεται πλέον σαφές, αναλύοντας τη δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης, ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπάρξει σημαντική αύξηση στον αριθμό των ηλικιωμένων πολιτών με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στους τομείς φροντίδας των ηλικιωμένων καθώς, επίσης, και στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης. Φαίνεται ότι ένα από τα μέτρα που μπορεί να χρησιμεύσει για την αντιμετώπιση των ραγδαίων αλλαγών που παρατηρούνται, είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων ατόμων στην καθημερινή τους ζωή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, χωρίς αυτά να κινδυνεύουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και πλήρη εξάρτηση από τις οικογένειες τους.
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται σήμερα ως προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλύοντας την τεχνολογία που υιοθετεί και εξελίσσει το κάθε κράτος ξεχωριστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.