Εθελοντικές & Δημοτικές Κοινωνικές Δομές για Ηλικιωμένους σε Νησιωτικές Αγροτικές περιοχές της Ελλάδας (Μελέτη Νήσου Τήνου) Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΣΚΟΠΟΣ:H παρούσα εργασία θα εξετάσει στοιχεία που συνήθως χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές δομές νησιωτικών αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα, (περίπτωση μελέτης το νησί Τήνος), και επηρεάζουν τον ρόλο των δομών αυτών στην τοπική κοινότητα. Υποθετικά, τα στοιχεία αυτά επιδρούν στους κύριους σκοπούς των κοινωνικών δομών,οι οποίοι είναι να καλύψουν τις ανάγκες ηλικιωμένων ατόµων (βασικός αριθμός εξυπηρετούμενων), των φροντιστών
τους, καθώς και της τοπικής κοινότητας.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜOΣ ΜΕΛEΤΗΣ: Η μελέτη στηρίχθηκε, κυρίως, σε ποιοτικά δεδομένα, από ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις µε 64 άτομα (ηλικιωμένοι εξυπηρετούμενοι, οικογενειακοί φροντιστές, φορείς, προσωπικό). Ένα νέο μοντέλο διαμορφώθηκε, βασισμένο σε προϋπάρχουσες θεωρίες,  προκειμένου να παρουσιάσει ποικίλους ευνοϊκούς ή δυσμενείς παράγοντες, οι οποίοι προερχόμενοι από διαφορετικές πηγές, επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τον ρόλο των τοπικών κοινωνικών δομών.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι οι εσωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι προέρχονται από τις ίδιες τις κοινωνικές δομές,σχετίζονται µε την κάλυψη αναγκών (ποσότητα) και ποιότητα των υπηρεσιών,σε συνδυασμό µε τις αντιλήψεις του προσωπικού για τους ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους. Οι εσωτερικοί αυτοί παράγοντες επιδρούν τόσο στη διαδικασία λειτουργίας όσο και στα τελικά αποτελέσματα των κοινωνικών δομών. Συγκεκριμένα, οι ευνοϊκοί ή δυσμενείς παράγοντες των στοιχείων αυτών επιδρούν στην παροχή και διάθεση κοινωνικών υπηρεσιών,στην προσέγγιση και χρήση των δομών, καθώς και στα οφέλη,τα οποία γίνονται αντιληπτά από τους εξυπηρετούμενους.
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ: Συγκεκριμένοι παράγοντες, όπως τα στοιχεία των ίδιων των κοινωνικών δομών, ευνοούν ή παρεμποδίζουν τον ρόλο τους σε ένα νησιωτικό αγροτικό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, στον σχεδιασμό χάραξης
κοινωνικής πολιτικής και στην υλοποίηση αποτελεσματικών κοινωνικών υπηρεσιών, σημαντικό είναι να συνυπολογίζονται οι τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: ∆ελατόλα – Παγανέλη Μ.
  • Εκδότης: Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Μαΐου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Εθελοντικές & ∆ηµοτικές Κοινωνικές ∆οµές για Ηλικιωµένους σε Νησιώτικες Αγροτικές περιοχές της Ελλάδας” (Μελέτη Νήσου Τήνου), 2014, Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης, Τόμος 2 Τευχος 4 σελ. 86-93
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.