Οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των ιατρών σχετικά με τις κακές ειδήσεις: Ποιοτική μελέτη από την Ελλάδα

Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επικοινωνιακές συμπεριφορές των γιατρών και τις βασικές πεποιθήσεις τους όσον αφορά την γνωστοποίηση κακών ειδήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτή την ποιοτική μελέτη ερευνήσαμε τις αυτο-αναφερόμενες πρακτικές των γιατρών αναφορικά με τις κακές ειδήσεις, τις αντιλήψεις τους για τους παράγοντες που επηρεάζουν την νωστοποίηση τέτοιων ειδήσεων και τις πεποιθήσεις τους για τον καταλληλότερο τρόπο γνωστοποίησης. Πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες συνεντεύξεις καθώς και μία συζήτηση από ομάδα προβληματισμού όπου συμμετείχαν είκοσι πέντε ειδικευμένοι γιατροί από την πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή περίθαλψη. Αναλύσαμε τα δεδομένα που συλλέξαμε με τεχνικές ανάλυσης περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν να αναγνωρίζουν τη σημασία της κατάλληλης και αποτελεσματικής γνωστοποίησης κακών ειδήσεων. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν ανέφερε την εφαρμογή εμπειρικών πρακτικών επικοινωνίας. Περιέγραψαν μοντέλα επικοινωνίας που διαμορφώνονται κυρίως μέσω της εργασιακής εμπειρίας τους και συχνά καθοδηγούνται από αιτήματα της οικογένειας του ασθενούς. Ο γιατρός, ο ασθενής και τα οικογενειακά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και οι πηγές ενημέρωσης αναφέρθηκαν ότι επηρεάζουν την γνωστοποίηση κακών ειδήσεων. Οι συμμετέχοντες εξέλαβαν ως καταλληλότερο τρόπο ενημέρωσης την εξατομικευμένη προσέγγιση στις ατομικές ανάγκες κάθε ασθενή. Πρότειναν μια διεπιστημονική, συνεργατική διαχείριση της διαδικασίας ενημέρωσης και την καθιέρωση επίσημων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη εξατομικευμένων, εμπειρικά ενημερωμένων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διάφορα εμπόδια στην επικοινωνία.  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την πρακτική ενημέρωσης, καθώς και οι αντιλήψεις των γιατρών που είναι συνεπείς με τη μεταφορά των βέλτιστων πληροφοριών. Στρατηγικές οι οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη μιας επικοινωνίας με επίκεντρο τον ασθενή πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Oikonomidou D., Anagnostopoulos F., Dimitrakaki C., Ploumpidis D., Stylianidis S., Tountas Y.
  • Εκδότης: Taylor & Francis
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: http://www.tandfonline.com/loi/hhth20
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1080/10410236.2016.1167991
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.