Ποιότητα Ζωής Ασθενών που Υποβάλλονται σε Ολική Αρθροπλαστική Πριν και Μετά την Επέμβαση Ενδιαφέρον για την έρευνα

Η οστεοαρθρίτιδα είναι συχνή στους ηλικιωμένους και ο πόνος ελαττώνει τη λειτουργική τους ικανότητα. Η Ολική Αρθροπλαστική (ΟΑ) αποτελεί συχνή επέμβαση, με ευεργετικά αποτελέσματα για τον ασθενή.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε σχέση με τη χειρουργική θεραπεία για την αρθρίτιδα.
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιγραφική μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης. Το δείγμα ήταν ευκολίας, με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΟΑ γόνατος ή ισχίου σε τρία Γενικά Νοσοκομεία της Αττικής (Μάρτιος 2009- Απρίλιος 2011). Τα εργαλεία μέτρησης περιελάμβαναν το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής EQ5D, ερωτήσεις για τα συμπτώματα και τα συναισθήματα και την Κλίμακα Ποιότητας Ανάρρωσης του Ασθενή. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την εισαγωγή του ασθενή (ν=209), κατά την έξοδο από το νοσοκομείο (ν=188) και έξι μήνες μετά την επέμβαση (ν=127 ασθενείς). Η στατιστική ανάλυση έγινε με παραμετρικές δοκιμασίες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 72,32 έτη, στην πλειονότητα γυναίκες (71,3%), απόφοιτοι του δημοτικού (76,1%) και συνταξιούχοι (57,9%). Η ποιότητα ζωής προχειρουργικά ήταν πτωχή, ενώ η πλειονότητα εμφάνιζε αρνητικά συναισθήματα (φόβο, ανησυχία, θλίψη) και συμπτώματα (πόνο, κόπωση, αϋπνία), ενώ, έξι μήνες μετά, αυτά εμφανίζονταν λιγότερο συχνά. Μόνο στο 51,6% των ασθενών ο πόνος αντιμετωπιζόταν προληπτικά μετεγχειρητικά. Η ανάρρωση των ασθενών συσχετίστηκε με την ποιότητα ζωής τη σχετιζόμενη με την υγεία, τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη μέτρηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς ανέφεραν ότι βίωναν σημαντικούς περιορισμούς στην καθημερινή τους ζωή, πολλά αρνητικά συναισθήματα, και πτωχή ποιότητα ζωής, τόσο προεγχειρητικά όσο και άμεσα μετεγχειρητικά, τα οποία βελτιώθηκαν σημαντικά έξι μήνες μετά την επέμβαση.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Κοπανιτσάνου Π, Σουρτζή Π, Valkeapaa K, Λεμονίδου Χ
  • Εκδότης: Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Νοσηλεία και Έρευνα, 43: 210-225
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.