Η πρόληψη των πτώσεων ως σημαντική παράμετρος μιας υγιούς και επιτυχημένης υπερενηλικίωσης Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Μεταξύ των υγειονομικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων οι πτώσεις συνιστούν ίσως ένα από τα σοβαρότερα, εξαιτίας των σημαντικών επιπτώσεων που έχουν στο ίδιο το άτομο, στην οικογένεια, αλλά και στο σύστημα υγείας. Τέτοια ατυχήματα οφείλονται σ’ ένα πλήθος εσωγενών και εξωγενών  παραγόντων και η πρόληψή  τους θεωρείται ως προαπαιτούμενο για μια ''υγιή'' και ''επιτυχημένη'' υπερενηλικίωση. Ποικίλα νοσοκομειακά και άλλα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί  σήμερα για να διευκολύνουν την επαρκή νοσηλευτική αξιολόγηση των υπερηλίκων και  τον εντοπισμό εκείνων απ’ αυτούς που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για πτώσεις. Οι νοσηλευτές της χώρας μας, καθώς και οι  οργανώσεις τους, πρέπει να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση (α) του σχεδιασμού και του συντονισμού ατομικών και συλλογικών στρατηγικών πρόληψης και μείωσης των ατυχημάτων λόγω πτώσης  και (β) της συμμετοχής σε επιτροπές τοπικού και κεντρικού χαρακτήρα που καθορίζουν την υγειονομική πολιτική, ώστε να υποστηρίξουν νομοθετικά και άλλα μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται τόσο στους υπερήλικες όσο και στα μέλη του κοινωνικού δικτύου υποστήριξής τους –των υγειονομικών λειτουργών μη εξαιρουμένων– μπορούν να βελτιώσουν το δείκτη υγείας των ατόμων της τρίτης ηλικίας και να προσφέρουν οικονομικά και άλλα οφέλη στην κοινωνία.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Πατιστέα Ε, Ανδρουτσοπούλου-Λύτρα Κ
  • Εκδότης: ΕΣΝΕ
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2007
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Νοσηλευτική, 46, 4, 468-483
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.