Επικύρωση της ελληνικής έκδοσης των Κλιμάκων για τα Εθνικά Αποτελέσματα για την Υγεία για τους ηλικιωμένους (HoNOS65 +, έκδοση 3).

ΣΤΟΧΟΙ: Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της κλινικής θεραπείας σε ηλικιωμένους, αλλά τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένα στην Ελλάδα. Οι Κλίμακες για τα Εθνικά Αποτελέσματα για την Υγεία για τους ηλικιωμένους (HoNOS65 +) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αξιολόγηση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των ηλικιωμένων. Έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα αλλά δεν έχουν επικυρωθεί. Στόχος ήταν να αξιολογηθεί η μεταξύ κριτών αξιοπιστία, η ταυτόχρονη εγκυρότητα, η εσωτερική συνοχή και η ευαισθησία στην αλλαγή του HoNOS65 + σε ένα δείγμα Ελλήνων ηλικιωμένων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα, ένα από νοσηλευόμενους ασθενείς σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και το άλλο από ηλικιωμένους που ζούσαν στην κοινότητα. Προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο η HoNOS65 + ήταν ευαίσθητη στην αλλαγή, το πρώτο δείγμα επανεξετάστηκε μετά από δύο μήνες και το δεύτερο μετά από τρεις μήνες. Για κάθε συμμετέχοντα η HoNOS65 + συμπληρώθηκε από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές ενώ ο κλινικός βαθμολόγησε τυφλά τον κάθε συμμετέχοντα στην Κλίμακα Γηριατρικής Αξιολόγησης και μια κλίμακα που μετρά τη συμπεριφορική, σωματική, γνωστική και συναισθηματική κατάσταση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και στις δύο ομάδες (νοσηλεία n = 50, κοινότητα n = 65), η αξιοπιστία μεταξύ των αξιολογητών, η συσχέτιση και η ταυτόχρονη εγκυρότητα ήταν υψηλές, αλλά η εσωτερική συνοχή συνολικά ήταν χαμηλή. Κατά την επαναξιολόγηση σε 98 συμμετέχοντες, η HoNOS65 + παρουσίασε αλλαγές συγκρίσιμες με τις βαθμολογίες του κλινικού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ελληνική έκδοση του HoNOS65 + μπορεί να επιτύχει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας και ευαισθησίας στην αλλαγή για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων σε ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Adamis D, Papanikolaou V, Michailidis M, Macdonald AJ.
  • Εκδότης: Routledge: Taylor & Francis Group
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Aging Ment Health. 2013;17(2):258-64
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1080/13607863.2012.732032
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.