Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με άνοια στην Αθήνα, Ελλάδα: παράγοντες πρόβλεψης και ο ρόλος των παραγόντων που σχετίζονται με τη φροντίδα.

Πρόλογος: Η ποιότητα ζωής (QOL) αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ο κύριος στόχος στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αν και οι μελέτες σχετικά με την Ποιότητα Ζωής αυξήθηκαν δραματικά τα τελευταία χρόνια, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει παράγοντες πρόβλεψης της Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές των φροντιστών. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν παράγοντες ασθενών και φροντιστών και η σχέση τους με την Ποιότητα Ζωής .

ΜΕΘΟΔΟΙ:
Πρόκειται για συγχρονική μελέτη σε 161 ζευγάρια ασθενών με άνοια και των κύριων φροντιστών τους που διέμεναν στην κοινότητα . Η ΠΖ  μετρήθηκε με την κλίμακα ADRQL, ένα εξειδικευμένο εργαλείο μέτρησης της Ποιότητας Ζωής στην άνοια. Οι δημογραφικοί παράγοντες συλλέχθηκαν καιτα  αξιολογήθηκαν κλινικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας σταθμισμένες κλίμακες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις πολλά χαρακτηριστικά ασθενών και φροντιστών σχετίστηκαν με την ΠΖ των ασθενών. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες επιδείνωσης της ΠΖ των ασθενών ήταν οι διαταραχές συμπεριφοράς και τα καταθλιπτικά συμπτώματα των ασθενών με άνοια, η εξάρτηση σε βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, η φτωχή γνωστική λειτουργία και η χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων, η επιβάρυνση του φροντιστή, και το να μην είναι ο φροντιστής  ενήλικο τέκνο. Οι παράγοτες αυτοί εξήγησαν το 59,8% της συνολικής διακαύμανσης της Ποιότητας Ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Το QOL για ένα άτομο με άνοια είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που σχετίζεται με διάφορους παράγοντες ασθενούς και φροντιστή. Οι προσπάθειες βελτίωσης της QOL των ασθενών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές. Η μέτρηση της QOL θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, όταν είναι δυνατόν, ως τυποποιημένο εργαλείο μέτρησης, στην καθημερινή κλινική πράξη άνοιας.

Περισσότερα Στοιχεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.