Στάσεις νοσηλευτών και φοιτητών Νοσηλευτικής ως προς την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων σε μία ελληνική επαρχία Ενδιαφέρον για την έρευνα

Εισαγωγή: Λίγες ερευνητικές μελέτες έχουν επιχειρήσει να εξετάσουν τη στάση των καθηγητών Νοσηλευτικής ως προς την φροντίδα των ηλικιωμένων παρότι αυτή θεωρείται σημαντικός παράγοντας της φροντίδας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τη στάση των φοιτητών νοσηλευτικής καθώς και των καθηγητών τους ως προς την φροντίδα των ηλικιωμένων.
Υλικό και Μέθοθος: Πρόκειται για μια διατομεακή μελέτη που διενεργήθηκε στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος. Συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων από 246 φοιτητές, πρώτου, τέταρτου και πέμπτου εξαμήνου και 76 καθηγητές νοσηλευτικής. Το μη παραμετρικό τεστ Mann–Whitney–U χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση δύο ανεξάρτητων ομάδων, τα κατηγορικά δεδομένα ελέγχθηκαν μέσω του μη παραμετρικού τεστ Kruskall-Wallis H και διενεργήθηκε  t–test για να συγκρίνει τη μέση τιμή της συνολικής βαθμολογίας ανάμεσα στις δύο ομάδες του δείγματος.
Αποτελέσματα: Οι φοιτητές είχαν καλύτερη βαθμολογία σε σχέση με τους καθηγητές (μέση βαθμολογία 57.65 έναντι 55.78, p=0.011). Παρόλα αυτά εντοπίστηκε έλλειψη γνώσεων και ενδιαφέροντος στη φροντίδα των ηλικιωμένων.  Οι καθηγητές και οι γυναίκες είχαν γενικότερα  πιο θετικές στάσεις.

Περισσότερα Στοιχεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.