Η σχέση μεταξύ κοινωνικής υποστήριξης και σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων: συστηματική ανασκόπηση

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση εξετάζει εάν η κοινωνική υποστήριξη που αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι από διάφορες ομάδες κοινωνικής υποστήριξης στη ζωή τους σχετίζεται ή επηρεάζει την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αναζητήθηκαν ερευνητικές μελέτες στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Cochrane με τις λέξεις-κλειδιά «κοινωνική υποστήριξη», «αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη», «σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής», «ηλικιωμένοι» σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «και». Για την επιλογή των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού. Όλες οι μελέτες που αναφέρονταν στην κοινωνική υποστήριξη και υγεία-ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση. Για την αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας των μελετών χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Joanna Briggs Institute’s.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 22 μελέτες. Η κοινωνική υποστήριξη και η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής μετρήθηκαν με τη χρήση διαφόρων εργαλείων για τη μέτρηση της κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας. Στην πλειοψηφία των μελετών, η κοινωνική υποστήριξη επηρεάζει θετικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό όλες τις διαστάσεις της υγείας και ποιότητας ζωής. Σε κάποιες μελέτες η κοινωνική υποστήριξη έχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την υγεία, ανεξάρτητα από το είδος του κοινωνικού δικτύου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαφορετικοί τύποι κοινωνικών σχέσεων επηρεάζουν διαφορετικά τη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων. Μια εκτεταμένη  κοινωνική υποστήριξη, η οποία επεκτείνεται πέρα από την οικογένεια,
είναι ένας βασικός παράγοντας για καλύτερη συνολική υγεία μεταξύ των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Σαρλά Ε, Λαμπρινού Α, Καλοκαιρινού Α, Σουρτζή Π
  • Εκδότης: Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Νοσηλεία και Έρευνα, 46, 224-239
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.