Δείκτες ποιότητας για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 στην Ευρώπη- IMAGE

Ιστορικό: Η έντονη αύξηση του διαβήτη τύπου 2 απαιτεί την ενεργό ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης. Έχει αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δρομολόγηση του σχεδίου IMAGE για την ενοποίηση και τη βελτίωση των διαφόρων εννοιών διαχείρισης της πρόληψης που υπάρχουν σήμερα στην Ε.Ε. Αυτή η αναφορά περιγράφει το ιστορικό και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των δεικτών ποιότητας έργου IMAGE για προγράμματα πρωτοβάθμιας πρόληψης του διαβήτη. Στόχος είναι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την πρόληψη του διαβήτη σε διάφορα επίπεδα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Μέθοδοι: Η ανάπτυξη των δεικτών ποιότητας διεξήχθη από μια ομάδα ειδικών που εκπροσωπούν διάφορες επαγγελματικές ομάδες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δείκτες και οι συστάσεις για τη μέτρηση καταρτίστηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων σε συνεδριάσεις συναίνεσης και αναπτύχθηκαν περαιτέρω συνδυάζοντας στοιχεία και γνώμες εμπειρογνωμόνων.
Αποτελέσματα: Οι δείκτες ποιότητας αναπτύχθηκαν για διάφορες στρατηγικές πρόληψης: στρατηγική πρόληψης του πληθυσμού, έλεγχος υψηλού κινδύνου και στρατηγική πρόληψης υψηλού κινδύνου. Συνολικά, δημιουργήθηκαν 22 δείκτες ποιότητας. Αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης ποιότητας που συνιστάται για τα προγράμματα πρόληψης του διαβήτη. Επιπλέον, παράχθηκαν 20 δείκτες επιστημονικής αξιολόγησης με πρότυπα μέτρησης. Αυτοί οι δείκτες μικρού επιπέδου περιγράφουν τις μετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εάν σχεδιάζονται αξιολόγηση, αναφορά και επιστημονική ανάλυση.
Συμπεράσματα: Ελπίζουμε ότι αυτά τα εργαλεία ποιότητας μαζί με τις οδηγίες IMAGE θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της πρόληψης του διαβήτη στην Ευρώπη και θα καταστήσουν συγκρίσιμες διαφορετικές προσεγγίσεις πρόληψης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: P. Pajunen1 , R. Landgraf et al.
  • Εκδότης: Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2010
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Horm Metab Res 2010; 42 (Suppl. 1): S56–S63
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.