Η χρήση νευρολογικών κλιμάκων στην αποκατάσταση μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: μια ανασκόπηση σε σχέση με την ελληνική νοσηλευτική πραγματικότητα Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η αποκατάσταση μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) μπορεί να διακυμανθεί από την πλήρη ανεξαρτησία ως και την παρατεταμένη αναπηρία ή τον θάνατο.Ωστόσο, η πορεία της αποκατάστασης μετά από ΑΕΕ παραμένει ανεξερεύνητη σε μεγάλο βαθμό.
Σκοπός:Ο σκοπός της παρούσης ανασκόπησης είναι η εξέταση δύο νευρολογικών κλιμάκων για το ΑΕΕ σε συνδυασμό με την διαδρομή της αποκατάστασης. Επίσης, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση αυτών των κλιμάκων.
Στρατηγική αναζήτησης: Τα άρθρα για τις ανάγκες αυτής της ανασκόπησης ανευρέθηκαν μέσω των βάσεων δεδομένων Medline και Google Scholar. Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση (2000-2014) εστιάζοντας σε καίρια άρθρα με λέξεις κλειδιά: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κλίμακα, πορεία ανάρρωσης, αποκατάσταση, νοσηλευτική, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών με τους όρους «και», «ή».
Αποτελέσματα: σε σχέση με τα νευρολογικά ελλείμματα, δύο πολύ έγκυρες και αξιόπιστες κλίμακες είναι η National Institute for Health Stroke Scale (NIHSS) και η σκανδιναβική κλίμακα ΑΕΕ (SSS). Και οι δύο έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία για το ΑΕΕ, στην έρευνα και την κλινική πρακτική ρουτίνας για την αξιολόγηση της προόδου των ασθενών.
Συζήτηση: η πρόβλεψη του ρυθμού αποκατάστασης μετά από ΑΕΕ συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον ασθενή και την οικογένεια. Οι επαγγελματίες υγείας συχνά αντιμετωπίζουν ερωτήματα όσον αφορά την αναμενόμενη πορεία της κατάστασης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάκαμψης. Πολλές μελέτες έχουν αξιολογήσει την έκβαση μετά από ΑΕΕ, αλλά η ποσοτικοποίηση του ρυθμού αποκατάστασης του ασθενούς αν και περιορισμένη, παραμένει υψίστης σημασίας για νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο.
Συμπεράσματα: η εξοικείωση με τη χρήση νευρολογικών κλιμάκων θα μπορούσε να βελτιώσει τις ικανότητες των νοσηλευτών στην παρακολούθηση της προόδου μετά από ΑΕΕ καθώς και στη λήψη των σχετικών κλινικών αποφάσεων. Επιπλέον, η συνεπής και συστηματική χρήση των πιστοποιημένων και τυποποιημένων εργαλείων αξιολόγησης σε συνδυασμό με κατάλληλη αγωγή και κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης συμπληρώνουν την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών.

Περισσότερα Στοιχεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.