Άτυπη Φροντίδα και Ευκαιρίες Επιμόρφωσης και Μάθησης: Μια επισκόπηση των Ευρωπαϊκών χωρών Ενδιαφέρον για το κοινό

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των διαθέσιμων υπηρεσιών υποστήριξης για τους άτυπους φροντιστές στην Ε.Ε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες μάθησης. Παρέχει ένα σημείο αναφοράς για το Ευρωπαϊκό έργο "Training and recognition of Carers Skills" (TRACK), το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού μονοπατιού για άτυπους φροντιστές, που θα βελτιώσει την κατάστασή τους εντός της αγοράς εργασίας.
Η έκθεση είναι βασισμένη σε έρευνα που συμπεριλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, έρευνα στην οποία συμμετείχαν 36 οργανισμοί, καθώς και 30 συνοπτικές συνεντεύξεις. Η έκθεση εντοπίζει τις πιο πιεστικές ανάγκες και προσδοκίες αναφορικά με ευκαιρίες μάθησης των άτυπων φροντιστών. Παρουσιάζει μια σειρά αναφορών από ανάλογες πρωτοβουλίες τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου.
Η έκθεση ολοκληρώνεται επιβεβαιώνοντας τη συνάφεια των στόχων και της μεθόδου του έργου και επισημαίνοντας την εκμάθηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Eurocarers
  • Εκδότης: Eurocarers
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Έκθεση
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: INFORMAL CAREGIVING AND LEARNING OPPORTUNITIES: AN OVERVIEW OF EU COUNTRIES, 2016, Eurocarers, p.78
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.